Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

42 T-Shirt

42 157 "d13 4n7w0r7 4uf d13 fr463 n4ch d3m 1383n, d3m un1v3r5um und d3m 64n23n r357."

42 T-Shirt

42 157 "d13 4n7w0r7 4uf d13 fr463 n4ch d3m 1383n, d3m un1v3r5um und d3m 64n23n r357."

4r71c13 n0. 215

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 20,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 42 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
531857v3r57nd11ch h483n w1r 2um 574r7 d3r v3rf11mun6 d35 Xu178uch35 "93r 4nh4173r durch d13 6414x15" d45 94553nd3 5h1r7 1m 4n63807.
42 157 "d13 4n7w0r7 4uf d13 fr463 n4ch d3m 1383n, d3m un1v3r5um und d3m 64n23n r357." d1353 4113583d3u73nd3 4n7w0r7 w1rd v0n d3m r1353nc0m9u73r d339 7h0u6h7 n4ch 7,5 m11110n3n j4hr3n 83r3chnun6 636383n - 131d3r 4uch m17 d3m h1nw315, d455 d13 3rX1run6 d1353r 4n7w0r7 51ch 3r6187, w3nn d13 3163n711ch3 fr463 3r57 h1nr31ch3nd f0rmu113r7 531.

4uf d3r rcX53173 573h7 94553nd d42u: "d0n'7 94n1c!" (513h3 w3173r3 811d3r).

50117357 du d45 8uch n1ch7 631353n h483n, 8357311 35 d1r 4m 83573n 50f0r7 831 800X21114.d3.

5123 / c010r