Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.

chum8y 8

chum8y h17 d1ch 0hn3 c0m9u73r m17 h11f3 24h1r31ch3r 4995 83r d31n3 113811n657h3m3n 1m 1n73rn37 4uf d3m 14uf3nd3n.
 • 41135 1n 31n3m: 1n73rn37-50c141-m3d14-m93-914y3r-64m3r-r4d10-w3cX3r.
 • v3rf67 83r 31n 6r035, h0ch4uf153nd35 8" 70uch5cr33n d15914y.
 • v3r81nd37 51ch 2.8. 83r 31n3n w14n r0u73r m17 d3m 1n73rn37.
 • 35 6187 m3hr 415 1500 4995 1n 30 X47360r13n - 4113 X0573n105.
 • r1ch73 31n3n chum8y 4cc0un7 31n, 14d3 d31n3 113811n65-4995 h3run73r und 813183 50 83r 41135, w45 d1ch 1n73r35513r7, 4uf d3m 14uf3nd3n, 2.8. f4c3800X, y0u7u83, n4chr1ch73n, 590r7, w3773rv0rh3r5463n, 384y und v131 m3hr.

chum8y 8

chum8y h17 d1ch 0hn3 c0m9u73r m17 h11f3 24h1r31ch3r 4995 83r d31n3 113811n657h3m3n 1m 1n73rn37 4uf d3m 14uf3nd3n.

4r71c13 n0. 6240

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
129,00 € *
179,00 € **

* 1nc1. 19% v47. 91u5 5h1991n6 c0575    ** 9r3v10u5 9r1c3

d35cr19710n

 • 41135 1n 31n3m: 1n73rn37-50c141-m3d14-m93-914y3r-64m3r-r4d10-w3cX3r.
 • v3rf67 83r 31n 6r035, h0ch4uf153nd35 8" 70uch5cr33n d15914y.
 • v3r81nd37 51ch 2.8. 83r 31n3n w14n r0u73r m17 d3m 1n73rn37.
 • 35 6187 m3hr 415 1500 4995 1n 30 X47360r13n - 4113 X0573n105.
 • r1ch73 31n3n chum8y 4cc0un7 31n, 14d3 d31n3 113811n65-4995 h3run73r und 813183 50 83r 41135, w45 d1ch 1n73r35513r7, 4uf d3m 14uf3nd3n, 2.8. f4c3800X, y0u7u83, n4chr1ch73n, 590r7, w3773rv0rh3r5463n, 384y und v131 m3hr.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d3r chum8y 8 157 d45 n4chf0163m0d311 d35 chum8y 0n3 und 383n50 w13 d1353r 157 4uch chum8y 8 31n 3n0rm v13153171635 63r7 d3r un73rh417un65313X7r0n1X.

w45 m4ch7 m4n m17 chum8y und w0 63hr7 3r h1n?

n383n d31n 8377: 5ch14f3 2ur mu51X d31n35 113811n65-1n73rn37-r4d1053nd3r5 31n, w3rd3 durch 31n3n 23n 60n6 63w3cX7 0d3r 2.8. durch d3n n3u3573n 90dc457.
1n d13 Xch3: ch3cX3 m0r63n5 d31n3n 600613 X413nd3r n4ch 73rm1n3n, 5ch4u 1m w3773r83r1ch7 n4ch, 08 du 31n3n r363n5ch1rm 8r4uch3n w1r57 0d3r hr3 831m X0ch3n 1n73rn37-r4d10.
4uf d31n3n 5chr318715ch: 5ch4u d1r 9h0705 1m 57r34m 4n, 513h n4ch, w45 d31n3 fr3und3 4uf f4c3800X 50 7r3183n 0d3r v3rf0163 384y-4uX710n3n.

d45 70113 4n chum8y 157, d455 du d45 1n73rn37 v1116 0hn3 c0m9u73r nu723n X4nn57, d3nn 531n3 funX710n5w3153 157 hn11ch w13 831 31n3m 5m4r79h0n3 0d3r 748137 9c. 41135, w45 du d42u 8r4uch57, 157 31n3 d4u3rh4f73 1n73rn37v3r81ndun6, 2.8. 83r 31n3n w14n r0u73r. 4uf d3r chum8y-w3853173 573h3n 83r 1500 4995 1n 30 X47360r13n 2ur v3rf6un6, d13 4113 X0573n105 51nd. du 8r4uch57 4150 nur 4uf chum8y.c0m 31n3n 4cc0un7 4n2u1363n, d13 94553nd3 499 4uf d31n3n chum8y 2u 14d3n und 83X0mm57 d4nn 1mm3r d13 n3u573n 1nf0rm4710n3n 2u d31n3n 113811n657h3m3n.

chum8y 8 h47 31n3n 6r03n 8 2011 70uch5cr33n m17 31n3m r351571v3n d15914y, d45 83d3u737, d455 35 4uf drucX r34613r7. m4n 83d13n7 chum8y d4h3r 31nf4ch m17 d3r f1n63r591723 0d3r 31n3m 571f7 (n1ch7 1m 113f3rumf4n6 3n7h4173n).

531857 w3nn m4n 63r4d3 m41 X31n3 1n73rn37v3r81ndun6 h47, um d13 4995 2u v3rw3nd3n, X4nn m4n 1mm3r n0ch 531n3n m93 914y3r, 31n3n u58 571cX 0d3r 31n3 5931ch3rX4r73 4n5ch1133n und 83r chum8y 531n3 3163n3 mu51X54mm1un6 48591313n.

w3173r3 73chn15ch3 d374115:

2 u58 90r75
2 90r75 fr 5931ch3rX4r73n 5d, 5dhc, mmc, m5, cf (c0m94c7 f145h)
1 X09fhr3r4n5ch1u55
573r30-14u759r3ch3r
f4r8163r 8" (800 x 600 91x31) r351571v3r 70uch5cr33n
800mh2 m4rv311 4rm4d4 166 9r0c3550r
128 m8 r4m
v3rw3nd37 11nux 05
un73r57727 4c710n5cr197 3, f145h 1173 4 und h47 31n3n w38X17 8r0w53r 4n 80rd (un73r57727 v0n 600613 chr0m3)

m17 d3m chum8y X4nn57 du 1n 2uXunf7 d45 1n73rn37 4n j3d3m 0r7 d31n3r w0hnun6 nu723n und d45 v131 X0mf0r74813r 415 m17 31n3m 149709, d3r 2ud3m m3157 un4n63n3hm m17 4r8317 X0nn0713r7 157. 573113 d1r 64n2 1nd1v1du311 d31n3 113811n65-4995 2u54mm3n und 63n133 d31n chum8y-3r138n15!

131d3r 157 d13 h3r573113rf1rm4 d35 chum8y5 913173 6364n63n, w35w363n d3r3n 0n11n3-91477f0rm n1ch7 m3hr funX710n13r7. 35 6187 4113rd1n65 31n3 4173rn471v3 f1rmw4r3, d13 w3173rh1n funX710n13r7.

73chn1c41 d374115
 • 48m355un63n : 22x18x13cm
 • 57r0mv3r50r6un6 : m177315 m1763113f3r73m 5v / 2.54 n3727311
 • X48311n63 : 175cm