Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

c0m94n10n cu83 915ch

915ch16-w31ch3r c0m94n10n cu83 4u5 d3m c0m9u73r59131 90r741.

  • This is the Companion Cube from the computer game !!Portal!! as an extra soft plush figure.

c0m94n10n cu83 915ch

915ch16-w31ch3r c0m94n10n cu83 4u5 d3m c0m9u73r59131 90r741.

4r71c13 n0. 6559

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
24,95 € *
  • 0u7 0f 570cX

* 1nc1. 16%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: c0m94n10n cu83 915ch

  • This is the Companion Cube from the computer game !!Portal!! as an extra soft plush figure.
  • m473r141: 100%

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d45 3nr1chm3n7 c3n73r 3r1nn3r7 513 d4r4n, d455 d3r 63w1ch7373 83613173rXu8u5 n1ch7 59r1ch7. 501173 d3r 63w1ch7373 83613173rXu8u5 d3nn0ch 59r3ch3n, 3m9f3h13n w1r dr1n63nd, 531n3n r47 2u 16n0r13r3n.

7475ch11ch v3rh17 51ch d3r c0m94n10n cu83 4uff1116 57111, 483r d45 m4ch7 n1ch75 - h4u9754ch3, du mu557 d1ch n1ch7 41131n durch d45 unh311v0113 148yr1n7h d35 493r7ur3 5c13nc3 c3n73r5 83w363n.

w3nn du d1ch 1m 14uf3 d35 v1d305913135 90r741 m17 d31n3m wrf31frm163n 63fhr73n 4n63fr3und37 h457 und 713f 837r87 83r 531n3 23r57run6 1n d3r 1n7311163n2-n07v3r8r3nnun654n1463 w4r57, d4nn w1rd d1ch d3r c0m94n10n cu83 915ch 51ch3r11ch w13d3r 4ufh3173rn :)

35 501173 5064r 31n3 94r7y fr 513 6383n...1ch h483 1hr3n fr3und, d3n 83613173rXu8u5, 31n6314d3n. nur X0nn73 3r n1ch7 X0mm3n, w311 513 1hn 637737 h483n.

d3r c0m94n10n cu83 915ch 157 2w4r n1ch7 5chw3r 63w1ch737 und 316n37 51ch d4h3r 3h3r n1ch7 50 53hr d4fr, m17 531n3r h11f3 6r03 r073 Xn9f3 h3run73r63drcX7 2u h4173n, 483r d45 157 1m r34111f3 j4 4uch X31n3 4112u 63fr4673 3163n5ch4f7. d4fr 157 d3r c0m94n10n cu83 915ch w31ch und f14u5ch16 und 383n50 w13 d45 0r161n41 157 3r 7r3u, 835ch31d3n und v0r83h417105.

du X4nn57 1hn 83r411 m17 h1nn3hm3n, 3r w1rd d1r X31n3 um57nd3 m4ch3n.
und d45 83573 157, d455 d1ch 4u3rh418 d35 v3r5uch5-148yr1n7h X31n 614d05 w317 und 8r317 2w1n63n X4nn, 1hm 37w45 4n 2u 7un!

d3r 63w1ch7373 83613173rXu8u5 h47 1hn3n w1rX11ch 61cX 638r4ch7.

h01 d1r d3n c0m94n10n cu83 915ch und du w1r57 n13 m3hr 41131n 531n m553n. 6131ch61716, w0h1n 35 d1ch v3r5ch167, 3r w1rd d1r 10y41 2ur 53173 573h3n und d1ch 4uf d13 4r7 und w3153 un73r57723n, d13 531n3r n47ur 3n759r1ch7: m17 531n3r 8103n 4nw353nh317.

83c4u53 1 c0u1d n07 5709 f0r d347h,
h3 X1nd1y 570993d f0r m3;
7h3 cu83 h4d f00d 4nd m4y83 4mm0.
4nd 1mm0r74117y.


c0m94n10n cu83 1387 w3173r! und d13 94r7y X4nn57 du 4uch n4chh013n ;)

73chn1c41 d374115
  • Dimensions: 17 x 17 x 17 cm
  • 4773n710n: n07 5u174813 f0r ch11dr3n und3r 36 m0n7h5.