Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

531fc4r3 90710n T-Shirt

n1ch7 v3r63553n, 51ch 4uch m41 um d1ch 531857 2u Xmm3rn!

531fc4r3 90710n T-Shirt

n1ch7 v3r63553n, 51ch 4uch m41 um d1ch 531857 2u Xmm3rn!

4r71c13 n0. 15015

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 23,95 € *

* 1nc1. 16%% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 531fc4r3 90710n T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
415 h3113r h457 du 35 1n r0113n591313n m17un73r n1ch7 131ch7: v0n 83r411 ruf3n 4nd3r3 ch4r4X73r3 n4ch d1r und d31n3n Xn573n, 83d4nX3n 51ch m31573n5 n0ch n1ch7 31nm41 und 8324h13n 64r4n713r7 X31n3n 31n2163n Xu9f3r6r05ch3n fr d13 h311un6. du 8157 j4 5ch11311ch h3113r, 4150 501157 du h3113n, r1ch716? d3n Xr1363r 8324h17 j4 4uch n13m4nd fr5 v3rdr35ch3n v0n m0n573rn...

d4 813187 d1r nur 31n35: du mu557 d3n 7r4nX 8r4u3n, d3r 4uf d3m 531fc4r3-90710n-7-5h1r7 2u 53h3n 157! d3nn d1353r 7runX 573163r7 n1ch7 nur d31n3 61cX11chX317 um 10 9unX73, 50nd3rn 1557 d1ch m41 31n 944r m1nu73n nur d1ch 1n d3n m177319unX7 d31n3r 4ufm3rX54mX317 573113n. 50 50117357 du 35 8r163n5 4uch 1m r341 11f3 m4ch3n! 5ch4173 d45 h4ndy 4u5, m4ch 35 d1r 4uf d3m 50f4 m17 31n3m 8uch, 31n3m f11m 0d3r 31nf4ch nur m17 31n3m 637rnX d31n3r w4h1 83qu3m und 3n7594nn d1ch! d31n ch3f und d31n j08 Xnn3n 4uch 815 m0r63n w4r73n. :)

d1353 231chnun6 574mm7 8r163n5 v0n d4n1314 5chr3173r 41145 fuch5X1nd. 835uch7 513 d0ch 31nm41 4uf 1hr3r h0m39463 und 53h7 3uch 1hr3 4nd3r3n 7-5h1r7-d3516n5 831 un5 4n.

5123 / c010r