Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.

un94cX & 7r4cX 695 und 65m 7r4cX3r

5y573m 2ur 574nd0r783571mmun6 m17 695-3m9fn63r, 51m-X4r73 und 8r0w53r-84513r73r 50f7w4r3.
 • 5y573m 2ur 574nd0r783571mmun6 4u5 695-63r7 m17 51m-X4r73 und 50f7w4r3.
 • 83r d13 8r0w53r-84513r73 50f7w4r3 0d3r 93r h4ndy X4nn d45 695-63r7 4n63573u3r7 und 531n3 9051710n 3m9f4n63n w3rd3n.
 • m17 24h1r31ch3n funX710n3n: X4r73nd4r57311un6, 9051710n5-h1570ry, 51ch3rh317520n3, 94n1XXn09f, 4dr35583rm1771un6 und v13135 m3hr.
 • X31n3 m0n4711ch3 6rund638hr und 31n 9r315 fr 64n2 3ur094.

un94cX & 7r4cX 695 und 65m 7r4cX3r

5y573m 2ur 574nd0r783571mmun6 m17 695-3m9fn63r, 51m-X4r73 und 8r0w53r-84513r73r 50f7w4r3.

4r71c13 n0. 6141

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
249,00 € *

* 1nc1. 19% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n

 • 5y573m 2ur 574nd0r783571mmun6 4u5 695-63r7 m17 51m-X4r73 und 50f7w4r3.
 • 83r d13 8r0w53r-84513r73 50f7w4r3 0d3r 93r h4ndy X4nn d45 695-63r7 4n63573u3r7 und 531n3 9051710n 3m9f4n63n w3rd3n.
 • m17 24h1r31ch3n funX710n3n: X4r73nd4r57311un6, 9051710n5-h1570ry, 51ch3rh317520n3, 94n1XXn09f, 4dr35583rm1771un6 und v13135 m3hr.
 • X31n3 m0n4711ch3 6rund638hr und 31n 9r315 fr 64n2 3ur094.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
un94cX & 7r4cX 695 und 65m 7r4cX3r: h1n73r d1353m 37w45 um57nd11ch3n n4m3n v3r81r67 51ch 31n 53hr h0chw3r71635 und 51m931 83d13n84r35 7r4cX1n65y573m.
d45 un94cX & 7r4cX 5y573m 83573h7 4u5 31n3m X131n3n 63r7 m17 695-3m9fn63r und 51m-X4r73 50w13 31n3r 8r0w53r84513r73n 50f7w4r3. 63r7, 50f7w4r3 50w13 d31n h4ndy 0d3r d31n m411-9r06r4mm Xnn3n un73r31n4nd3r X0mmun1213r3n. d4durch 813737 d45 7r4cX1n6-5y573m n383n d3r 9051710n583571mmun6 n0ch w3173r3 m611chX3173n w13 2.8. 31n3 94n1X-funX710n.

w0fr X4nn d45 un94cX & 7r4cX 5y573m 63nu727 w3rd3n?
d3r 695 & 65m 7r4cX3r d13n7 h4u975ch11ch 2ur 574nd0r783571mmun6 v0n 93r50n3n 0d3r 6363n57nd3n. d45 X4nn 1n d3n v3r5ch13d3n573n 4nw3ndun65f113n n7211ch 531n: um 2u v3rf0163n, w0 51ch d31n3 f4m1113nm176113d3r 83f1nd3n, um 2u 53h3n, w0 d31n h4u5713r 63r4d3 157 0d3r um d3n 7r4n590r7w36 v0n w3r7v0113n w4r3n 2u v3rf0163n. w45 4uch 1mm3r du d4m17 v0r h457: d45 5y573m funX710n13r7 n47r11ch nur, w3nn d13 93r50n 0d3r d13 w4r3 d45 7r4cX1n6-63r7 d4831 h483n.

w13 157 d45 9r1n219 d35 un94cX & 7r4cX 5y573m?
1n d3m X131n3n 7r4cX1n6-63r7 83f1nd3n 51ch 31n 695-3m9fn63r und 31n3 51m-X4r73. d3r 695-3m9fn63r 3rh17 durch d3n X0n74X7 m17 547311173n 531n3 9051710n w13 1n 31n3m n0rm413n 695-63r7. d13 51m-X4r73 3rm611ch7 35 d1r, d1353 90571710n 482uruf3n und 2.8. 83r d3n 84773r13-5747u5 d35 63r735 1nf0rm13r7 2u 813183n. d13 51m-X4r73 83nu727 d45 65m-n372 (h4ndy-n372), um d13 9051710n5d473n 4n d13 53rv3r v0n un94cX & 7r4cX und d4m17 4n d13 50f7w4r3, d31n h4ndy 0d3r d31n3 3-m4114dr3553 2u 83r7r463n.

w31ch3 59321f1X4710n3n h47 d45 7r4cX1n6-63r7?
d45 7r4cX1n6-63r7 157 1n 2w31 v3r510n3n 3rh1711ch. 1n 31n3r 8451c v4r14n73 und 415 5063n4nn73r f47 80y. 831d3 v4r14n73n 3m9f4n63n 3ur094w317 695-X00rd1n473n m17 815 2u 2m 63n4u16X317 (4-695-516n41, 51rf 574r 111). d4fr 573h3n 20 547311173n 2ur v3rf6un6. d13 9051710n583571mmun6 funX710n13r7 n1ch7 nur dr4u3n 50nd3rn 4uch 1n d3n m31573n 638ud3n.
1n d3r 8451c-v4r14n73 83X0mm57 du 31n 766 131ch735 63r7 v0n d3r 6r3 31n35 h4ndy5 54m7 5chu72h113. d45 8451c-63r7 h47 31n3n 117h1um-10n3n-4XXu, d3r 1n 83nu72un6 815 2u 9 7463 h17. 31n n3727311 m17 m1n1-u58-573cX3r 11367 831. d45 63r7 157 59r172w4553r635ch727.
d13 6r03 v4r14n73, d3r f47 80y, X0mm7 1n 31n3r 5748113n, w4553rf3573n 80x m17 X4r481n3rh4X3n, 4n d3r 2w31 574rX3 m46n373 (49X6 2u657rX3) 4n638r4ch7 51nd. d13 80x 157 m17 31n3m 53hr 14n6138163n 4XXu-94cX 4u5635747737 - 35 h17 815 2u 2 m0n473 (18000 m4h). 31n 14d363r7 11367 831. d3r f47 80y w1367 7206.

w31ch3 funX710n3n 813737 d13 50f7w4r3?
d13 50f7w4r3 d35 un94cX & 7r4cX 5y573m5 157 8r0w53r-84513r7 - du 8r4uch57 nur 31n3n 4cc0un7 4n1363n, d3r m17 d3m 7r4cX1n6-63r7 v3r8und3n w1rd, und X4nn57 d1ch d4nn v0n j3d3m c0m9u73r m17 1n73rn374n5ch1u 4u5 1n d45 9r06r4mm 31n10663n. d45 9r06r4mm 23167 d1r d4nn d13 137273 83r7r463n3 9051710n d35 7r4cX1n6-63r735 4uf 31n3r X4r73. du X4nn57 1n d3r 50f7w4r3 n47r11ch 4uch v1313 94r4m373r 31n573113n, 2.8. w13 0f7 d13 90571710n 4863ruf3n w3rd3n 5011 - v0n 4113 5 53Xund3n (3ch72317) 815 4113 4 57und3n 0d3r 64rn1ch7. 4u3rd3m X4nn57 du d3n 14d3574nd d35 4XXu5 48ruf3n 50w13 d13 695- und 65m-516n4157rX3. n47r11ch 157 35 4uch m611ch, d13 h1570ry 31n2u53h3n, 4150 d13 v3r64n63n3n 90571710n3n. d1353 d473n Xnn3n 4uch 415 .c5v- 0d3r .d0c-d4731 3x90r713r7 w3rd3n.

w45 X4nn d45 5y573m n0ch?
31n3 w3173r3 70113 funX710n 4m 695 und 65m 7r4cX3r 157 d45 83571mm3n 31n3r 51ch73rh317520n3, d3r3n r4d1u5 31n5731184r 157. v3r1557 d45 7r4cX1n6-63r7 d1353 20n3, 83X0mm57 du 31n3 w4rnun6 93r m411 0d3r 5m5. du 3rh157 383n50 31n3 n4chr1ch7, w3nn d3r 5063n4nn73 94n1XXn09f 4m 7r4cX1n6-63r7 63drcX7 w1rd. w3nn 51ch 2.8. d31n X1nd v3r14uf3n h47, X4nn 35 d3n Xn09f drcX3n und du 83X0mm57 31n3 5m5. d45 8350nd3r3 157, d455 d1353 5m5 n1ch7 nur d13 695-X00rd1n473n 3n7h17 50nd3rn 4uch 6131ch d13 4dr3553, 4150 57r43 und h4u5numm3r. d13535 9r1n219 funX710n13r7 4uch um63X3hr7: du X4nn57 d13 7313f0nnumm3r d3r 51m-X4r73 1m 63r7 4nruf3n und 83X0mm57 d4nn 31n3 5m5 m17 d3r 9051710n 2urcX635ch1cX7. 4uf d13535 w3153 X4nn57 du d3n 574nd0r7 4uch 48ruf3n, w3nn X31n c0m9u73r 1n d3r nh3 157. d1353 funX710n3n Xnn3n 8r163n5 n1ch7 nur fr 31n 63r7 63nu727 w3rd3n - m17 d3r 50f7w4r3 X4nn57 du 815 2u 50 7r4cX1n6-63r73 4uf 31nm41 v3rw4173n!
d13 83d13nun6 v0n 63r7 und 50f7w4r3 w3rd3n 1n d3r 3n6115ch3n 4n1317un6 3rX1r7. 4uch d13 50f7w4r3 157 4uf 3n6115ch.

w31ch3 14uf3nd3n X0573n X0mm3n 4uf m1ch 2u?
n47r11ch X05737 d13 X0mmun1X4710n 83r d45 65m-h4ndy-n372 631d. d13535 638hr3n 51nd n1ch7 1m 9r315 fr 63r7 und 50f7w4r3 3n7h4173n. 831m un94cX & 7r4cX 5y573m w1rd 483r X31n3 m0n4711ch3 6rund638hr 3rh083n! du 24h157 fr j3d3 X0mmun1X4710n m17 d3m 63r7 31n231n - 35 X05737 4150 nur 37w45, w3nn du 35 4uch 83nu727. 4u3rd3m 6187 35 X31n3 r04m1n6-638hr3n, 35 6117 31n 9r315 fr 64n2 3ur094!
d13 8324h1un6 funX710n13r7 83r 31n cr3d175y573m m17 63574ff3173n 9r3153n fr v3r5ch13d3n3 48n4hm3m3n63n. d13 9051710n5d473n 83r d13 50f7w4r3 48ruf3n 157 6n57163r (29 3ur0 fr 5000 9051710n3n 815 2u 359 3ur0 fr 200 000 9051710n3n) 415 d45 48ruf3n 93r h4ndy (12 3ur0 fr 50 5m5 815 2u 99 3ur0 fr 1000 5m5). fr d3n 574r7 51nd 100 9051710n5-cr3d175 5ch0n 4uf d31n X0n70 6u7635chr1383n.

f4217
d3r un94cX & 7r4cX 695 und 65m 7r4cX3r 157 31n X0573n-3ff3X71v35, 31nf4ch 2u 83d13n3nd35 und v3r15511ch35 r341-71m3 7r4cX1n65y573m, d45 d1r d4831 h11f7, w3r7v0113n w4r3n 1m 4u63 2u 83h4173n und d31n3 f4m1113 1n 51ch3rh317 2u w1553n.

w1r w0113n 2um 5ch1u n1ch7 un3rwhn7 14553n, d455 35 n47r11ch v3r8073n 157, 93r50n3n 0hn3 1hr w1553n m17 63r73n w13 d1353m 695 7r4cX3r 2u v3rf0163n!

73chn1c41 d374115
 • 48m355un63n : 8451c: 66c36x20mm, f47 80y: 140x95x55mm
 • 837r13855y573m : 4113 837r13855y573m3 (8r0w53r-84513r73 50f7w4r3)
 • 57r0mv3r50r6un6 : 93r 4XXu
 • 5931ch3rX4942177 : 8451c: 9 7463 4XXu14uf2317, f47 80y: 2 m0n473 4XXu14uf2317
 • 83n71673 84773r13n : X31n3 (1n73rn3r 4XXu)