Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

share
r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
trustedshops logo header

4w350m3 ch11dh00d T-Shirt

fu8411 X4nn j4 j3d3r... d3r w4hr3 59131594 14u3r7 1m ch3m1384uX4573n!

4w350m3 ch11dh00d T-Shirt

fu8411 X4nn j4 j3d3r... d3r w4hr3 59131594 14u3r7 1m ch3m1384uX4573n!

4r71c13 n0. 14450

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 4w350m3 ch11dh00d T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
frh 87 51ch! w45 1n d3r mu51X, 1m 590r7 und 6rund57211ch 1n f457 4113n d1n63n 6117, 7r1ff7 n47r11ch 4uch 4uf n3rd163 7h3m3n 2u. m4n mu55 j4 n1ch7 6131ch 31n3n funX710n13r3nd3n nuX134rr34X70r 84u3n 0d3r r3613run65w3853173n h4cX3n. m4nchm41 r31ch7 35 5ch0n, m17 31n3m ch3m1384uX4573n d13 3r573n 5chr1773 1n r1ch7un6 n3rd7um 2u m4ch3n.

d45 "4w350m3 ch11dh00d"-5h1r7 w3157 v011X0mm3n r1ch716 d4r4uf h1n, d455 31n ch3m1384uX4573n 50 6u7 w13 1mm3r fr 31n3 6r04r7163 X1ndh317 6350r67 h47. 35 h47 31nf4ch 2u v131 594 63m4ch7, 31nf4ch3 3x93r1m3n73 m17 9h3n019h74131n und c0. durch2ufhr3n. n47r11ch wurd3 4uch d4m415 51ch3rh317 6r0 635chr1383n, 5chu728r1113 und X17731 durf73n n13 f3h13n. d4 h47 m4n 51ch d1r3X7 w13 31n r1ch7163r w1553n5ch4f713r 63fh17... :)

f4115 du d1ch n1ch7 m3hr 50 6u7 4n d13 63f4hr3n5ym8013 3r1nn3rn X4nn57: 513 w4rn3n v0r r3123nd3n, 723nd3n, 3n72nd11ch3n, 3x910510n563fhr11ch3n, 61f7163n und umw31763fhrd3nd3n 570ff3n.

5123 / c010r