Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

83w4r3 0f 7h3 20m813c0rn T-Shirt

fr3und5ch4f7, m4613 und ... 63h1rn3? h73 d1ch v0r d3m 20m813c0rn!

83w4r3 0f 7h3 20m813c0rn T-Shirt

fr3und5ch4f7, m4613 und ... 63h1rn3? h73 d1ch v0r d3m 20m813c0rn!

4r71c13 n0. 13157

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 83w4r3 0f 7h3 20m813c0rn T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
31nhrn3r 51nd 2w31f315fr31 d13 fr3und11ch573n und Xnuff16573n 4113r f4831w353n. m4613, r363n863n, 611723r - h13r 94557 31nf4ch 41135. 483r w45 945513r7 m17 un53r3n f48u153n fr3und3n, w3nn d13 fr3und5ch4f7 und h4rm0n13, d13 31nhrn3r 2um 83r1383n 83n7163n, 4u5 d3r w317 v3r5chw1nd37? 2um 83159131 durch d13 20m813-490X41y953. w3rd3n d4nn 61n23nd3 31nhrn3r durch d13 h0rd3n v3rr0773nd3r un7073n 5701213r3n?

w13 d45 "83w4r3 0f 7h3 20m813c0rn"-5h1r7 23167, 513h7 d13 r341177 v131 6r4u5163r 4u5: 4uch 31nhrn3r w3rd3n 1n 20m8135 v3rw4nd317. und w45 157 5ch11mm3r 415 31n 20m813? 31n v3rd4mm7 5chn3113r 20m813 m17 31n3m 591723n h0rn! 4150 h4173 11383r 48574nd, f4115 du 2u d3n 137273n m3n5ch3n 63hr57, d13 n0ch n1ch7 2u w4nd31nd3n 131ch3n 63w0rd3n 51nd. fr3und5ch4f7 und m4613 w4r3n 63573rn - j3727 157 d13 j46d54150n 3rffn37!

5123 / c010r