Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

ch4113n63 4cc3973d T-Shirt

"h3r4u5f0rd3run6 4n63n0mm3n" - d45 94553nd3 5h1r7 2um ch4113n63 4cc3973d m3m3.

ch4113n63 4cc3973d T-Shirt

"h3r4u5f0rd3run6 4n63n0mm3n" - d45 94553nd3 5h1r7 2um ch4113n63 4cc3973d m3m3.

4r71c13 n0. 6287

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: ch4113n63 4cc3973d T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
du 8157 mu716, Xhn und v3rw363n?
X31n3 n0ch 50 4u5w361053 517u4710n 5chr3cX7 d1ch 48?

d4nn 157 d45 ch4113n63 4cc3973d 5h1r7 63n4u d45 r1ch7163 fr d1ch!

2ur 3rX1run6: d3r r463 f4c3 c0m1c ch4r4X73r ch4113n63 4cc3973d ("h3r4u5f0rd3run6 4n63m0mm3n") w1rd 1mm3r d4nn 31n6353727, w3nn m4n v3r5uch7, 31n3 517u4710n 2u m31573rn, d13 3163n711ch 5ch13r un1584r 5ch31n7.
d13535 1n73rn37-9hn0m3n 63h7 ur59rn611ch 4uf d13 7v-53r13 "h0w 1 m37 y0ur m07h3r" 2urcX. d13 f16ur 84rn3y 571n50n v3rw3nd37 d1353n 5472 1mm3r d4nn, w3nn 31n3r 531n3r fr3und3 37w45 3rwhn7, w45 2u 5ch4ff3n v1116 unm611ch 157 - 84rn3y j3d0ch n1mm7 d13 h3r4u5f0rd3run6 j3d35 m41 4n.

ch4113n63 4cc3973d 157 7311 d3r r463 f4c3 c0m1c5, d13 51ch, n4chd3m 513 2008 3r57m4116 4uf 4ch4n/8/ 4uf6374uch7 51nd, 83r411 1m 1n73rn37 4u5638r31737 h483n. m17713rw3113 h483n 513 415 5063n4nn735 1n73rn37-9hn0m3n Xu175747u5 3rr31ch7.

n383n ch4113n63 4cc3973d 83X0mm57 du 831 un5 4uch n0ch w3173r3 r463 f4c3 c0m1c 5h1r75, w13 du w3173r un73n 4uf d1353r 53173 53h3n X4nn57.

5123 / c010r