Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

./c0nf16ur3 m4X3 m4X3 1n57411 T-Shirt

h0w70: 50f7w4r3 un73r un1x X0m91113r3n.

./c0nf16ur3 m4X3 m4X3 1n57411 T-Shirt

h0w70: 50f7w4r3 un73r un1x X0m91113r3n.

4r71c13 n0. 10963

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 19,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: ./c0nf16ur3 m4X3 m4X3 1n57411 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
35 6187 2w31 50r73n m3n5ch3n 4uf d3r w317: 11nux-nu723r und...d13 4nd3r3n h417. d13, d13 d13535 5h1r7 v131131ch7 n1ch7 v3r573h3n, m4n 3rX3nn7 513 4m r471053n 811cX. :) m4nch 31n3r 513h7 1n 1hn3n nur d13 Xn3ch73 v0n w1nd0w5 und c0. ...

d13 hch573n w31h3n 3rr31ch7 m4n n47r11ch nur d4nn, w3nn m4n 51ch 531n 5y573m X0m91377 531857 2u54mm3n573117, f3r7163 d157r18u710n3n 51nd d0ch 3163n711ch fr n3w8135. d4nn X4nn m4n 4uch n1ch7 31nf4ch m3hr nur d09931X11cX3n und 41135 1n5741113r7 51ch w13 v0n 531857. 5ch11311ch 8157 du j3727 h3rr 83r d13 m45ch1n3. und 6187 35 31n 83553r35 63fh1, 415 w3nn ./c0nf16ur3 und m4X3 f3h13r105 14uf3n und 3nd11ch d3r 137273 83f3h1 3rf0167, m4X3 1n57411? :)

5123 / c010r