Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.
h4u97811d 2ur 9r0duX74u5w4h1

61f75 f0r n47ur3 10v3r5

831n6 807h 4 n47ur3 10v3r 4nd 4 633X 15n?7 41w4y5 345y. m057 633Xy v3n7ur35 4r3 d0n3 fr0m 7h3 c0mf0r7 0f 7h3 633X?5 h0m3 0r 83h1nd 4 d35X. 0u7d00r5y n3rd5 c4n 83 r3m1nd3d 0f 7h31r 10v3 0f n47ur3 w17h 61f75 5uch 45 0ur c0113c710n 0f 914n374r1um d35X 70y5. 4n 3xc3113n7 ch01c3 f0r n3rdy 7y935 7h47, du3 70 w0rX, c4n?7 637 0u7 much. 0r h0w 480u7 0ur m1n1 20m813 64rd3n 6n0m35?! 8r11114n7 f0r 411 7h3 6r33n-f1n63r3d 633X5 wh0 w4n7 70 fr34X 7h31r n316h80ur5 0u7! 116h73n u9 y0ur fr13nd?5 11f3 w17h 0ur 4rr4y 0f 61f75 f0r n47ur3 10v3r5!