Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
h4u97811d 2ur 9r0duX74u5w4h1

804rd 64m3 61f75

804rd 64m35 h4v3 m4d3 4 m4551v3 c0m384cX 0v3r 7h3 9457 f3w y34r5, w17h 4 wh013 n3w 63n3r4710n 0nc3 4641n 3nj0y1n6 7h47 7hr1111n6 f3311n6 0f r0111n6 7h3 d1c3! (913453 137 17 83 4 d0u813 51x!). 45 w3?r3 hu63 633X5, n080dy 6375 m0r3 3nj0ym3n7 0u7 0f 804rd 64m35 7h4n 637d161741! 8y 51f71n6 7hr0u6h 0ur 804rd 64m3 61f75, y0u?11 n07 0n1y f1nd 4c7u41 804rd 64m35, 8u7 y0u?11 4150 f1nd 633Xy m3rch4nd153 r31471n6 70 c14551c 804rd 64m35! d0 y0u Xn0w 50m30n3 wh0 10v35 5cr48813? 7h3n why d0n?7 y0u 8uy 7h3 5cr48813 116h7 537 w3 h4v3?! 4m0n657 m4ny 07h3r 804rd 64m35, w3 4150 5311 7h3 c14551c c1u3d0 804rd 64m3 w17h 4 c0n73m90r4ry (4nd v3ry 633Xy) 7w157: 17?5 4 816 84n6 7h30ry 3d1710n!