Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
h4u97811d 2ur 9r0duX74u5w4h1

r37r0 61f75

7h3 805 w3r3 4 f4n74571c d3c4d3. 7h3y 8r0u6h7 u9 50 m4ny w0nd3rfu1 7h1n65: 737r15, 5u93r m4r10, 594c3 1nv4d3r5 4nd much m0r3. y0u Xn0w 4 6uy wh0 15 48501u731y 1n70 7h3 wh013 r37r0 7h1n6? y0u'11 f1nd 7h3 93rf3c7 61f7 f0r h1m h3r3!

r37r0 cu17ur3 f0r 633X5 c4n m41n1y 83 7r4c3d 84cX 70 173m5 7h47 w3r3 0r161n411y m4d3 f4m0u5 1n 7h3 19805 4nd 19905. 1f y0u 91n3 f0r 7h3 d4y5 0f 7h3 0r161n41 n1n73nd0, 4nd 1f y0u?r3 57111 4 53cr37 737r15 4dd1c7, 7h3n y0u c4n c0un7 y0ur531f 4 r37r0 f4n! 1f y0u?r3 534rch1n6 f0r r37r0 61f75 f0r 50m380dy wh0 d165 7h31r n05741614, 7h3n h0w 480u7 0ur n1n73nd0 8ucX13 8453d 0n 7h3 c14551c c0n7r0113r?! 0r 1f y0ur 93r50n w45 m0r3 0f 4 5364 X1d, 7h3n h0w 480u7 8uy1n6 7h3 50n1c 13v31-u9 mu6? w3 4150 h4v3 4 c0113c710n 0f n0574161c m3m0r481114 8453d 4r0und 94c-m4n, m0nX3y 1514nd 4nd 84cX 70 7h3 fu7ur3 4m0n657 m4ny 07h3r5!