Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
h4u97811d 2ur 9r0duX74u5w4h1

chr157m45 61f75

f0r m057 930913 7h3 10v31y, 7r4nqu11 4dv3n7 53450n 7urn5 1n70 un83113v4813 57r355 3v3ry y34r. wh47 4m 1 601n6 70 61v3 45 4 9r353n7? 4nd why 0n 34r7h 15 17 7h3 157h 0f d3c3m83r 41r34dy? 17 h45 ju57 833n 0c7083r, wh0 c0u1d h4v3 6u3553d 7h47 chr157m45 w45 ju57 4r0und 7h3 c0rn3r? 3v3n 1f y0u c0n53qu3n71y 16n0r3d 411 7h3 08v10u5 516n5 - 7h3 m0n57r0u5 61n63r8r34d 574nd5 1n 7h3 5u93rm4rX37 ju57 1n fr0n7 0f 7h3 ch3cX0u7, 7h3 chr157m45 m4rX37 - 7h3r3 15 n0 w4y 4r0und 17: chr157m45 15 h3r3 4nd y0u 57111 n33d 9r353n75. 8u7 d0n'7 d35941r, w3 w0n'7 134v3 y0u 0u7 1n 7h3 r41n (0r 7h3 5n0w f0r 7h47 m4773r). y0u'11 f1nd ju57 7h3 r16h7 61f75 1n 0ur 5h09, 3v3n 1f 17'5 4 716h7 5qu3323, 45 w3 d311v3r 3x9r355. r0m4n71c 64d6375 f0r 7h3 80y- 0r 61r1fr13nd, funny 4nd 0r161n41 0n35 f0r 4cqu41n74nc35 4nd r31471v35 - y0u'11 f1nd 7h3 3x4c7 r16h7 7h1n6 f0r 3v3ry0n3. 100X1n6 f0r 7h3 u171m473 574nd4rd 61f7? w311, y0u'r3 unf0r7un4731y 47 7h3 wr0n6 4ddr355 7h3n, 45 w3 700X u9 7h3 c4u53 0f 834u71fy1n6 7h3 w0r1d w17h 7h3 c001357 4nd m057 3n73r741n1n6 9r0duc75 70 83 f0und - 3593c1411y f0r chr157m45 50 7h47 r4d14n7 j0y 1n5734d 0f d34d1y 80r3d0m r316n5 0v3r 7h3 914c1d f4m11y c1rc13 und3rn347h 7h3 chr157m45 7r33.