Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

ch41n 570r35

w3 4r3 0ff3r1n6 4 593c141 9r0duc7 r4n63 w17h funny 4nd 1n7311163n7 173m5 - 501d w17h un1f0rm 94cX461n6 7h47 w45 d3516n3d f0r 0v3r-7h3-c0un73r r37411. 0ur c0nc397 15 un1qu3 1n c3n7r41 3ur093, 50 83 4m0n6 7h3 f1r57 70 0ff3r y0ur cu570m3r5 0ur n3w 4nd 3xc39710n41 64d6375!

0ur 173m5 4r3 5u174813 f0r c0m9u73r 4nd 313c7r0n1c5 r374113r5, 41r90r7 4nd 7r41n 574710n 5h095, d394r7m3n7 570r3 ch41n5, mu171-570r3 c0nc3975, 4nd m0r3. y0u h4v3 7h3 cu570m3r5 4nd w3 h4v3 7h3 9r0duc75 70 913453 y0ur cu570m3r5!

 • 1. cr3473 4cc0un7
 • 2. 53nd 1nf0rm4710n v14 3-m411 70 vertrieb@getDigital.de 7h47 9r0v35 y0ur r353113r 5747u5 (5uch 45 4 c09y 0f y0ur 8u51n355 r36157r4710n)
 • 3. w3 w111 4c71v473 y0ur 4cc0un7, u5u411y w17h1n 24 h

f0r m0r3 1nf0rm4710n r364rd1n6 y0ur r36157r4710n, c11cX h3r3

y0ur 4dv4n74635:

 • 4dv1c3 4nd 6u1d4nc3 f0r 1n736r471n6 0ur 173m5 1n70 y0ur 3x1571n6 9r0duc7 r4n63
 • 5u990r7 w17h 9r0duc7 9r353n74710n
 • 0n d3m4nd: 5313c73d 173m5 1n y0ur 94cX461n6!
 • 7r4n594r3n7 c0nd1710n5 4nd f457 d311v3ry (173m5 4rr1v3 w17h1n 1-5 d4y5 1n c3n7r41 3ur093)

0ur 53rv1c3 f0r y0u:

 • 54135 d15914y 574nd5 9r0v1d3d (1nd1v1du411y c0nf16ur4710n5 4v4114813 0n r3qu357)
 • fr33 54135 d15914y5 4dd3d 70 y0ur 0rd3r f0r fr33
 • 5h1991n6 4nd 1nv01c1n6 4r3 4d4973d 70 y0ur n33d5 (317h3r c3n7r41 0r 70 34ch 8r4nch)
 • qu1cX 4nd fr13nd1y 5u990r7 w17h1n 7h3 9r0duc7 w4rr4n7y 93r10d
 • fr3qu3n7 4nd 1nd1v1du41 c0n5u174710n

m0r3 qu35710n5? c0n74c7 u5!

54135 + wh0135413 7r4d3

David Kania

9h0n3: +49 (0) 431 22 18 00-61
3m411: vertrieb@getDigital.de

 c0n74c7 f0rm