Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

h34vy m37415 T-Shirt

d45 31n216 w4hr3 m374113r-5h1r7.

h34vy m37415 T-Shirt

d45 31n216 w4hr3 m374113r-5h1r7.

4r71c13 n0. 12203

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
fr0m 22,95 € *
  • 1n 570cX

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: h34vy m37415 T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
35 6187 63n4u 2w31 4r73n v0n h34vy-m3741-f4n5, d13, d13 51ch 50r63n um 1hr3 dnn3r w3rd3nd3n h44r3 m4ch3n und d13, d3n3n X09f83h44run6 m17 1hr3r r31n d3X0r471v3n funX710n 213m11ch 3641 157 - 2um1nd357 5014n63 d3r fr15r 51ch 4n d13 h44r5chn177-un73r1463n h17... m4n X3nn7 513 4uch 415 9hy51X3r.

83rh4u97, w1350 m43n 51ch 1r63ndw31ch3 Xn5713r (8h) d3n 836r1ff d35 5chw3rm374115 4n? h34vy m3741 157 5ch11311ch 41135 48 31n3r d1ch73 d13 6r3r 415 5 6/cm 157 und h47 n1ch75 d3n 3h3r und1ch73n 6174rr3n-7y93n 2u 7un. ;)

d13 31n2163n, d13 51ch m17 v0113m r3ch7 415 7ru3 m3741 83231chn3n Xnn3n, 51nd 601d, 51183r, Xu9f3r, 3153n und 1hr3 cr3w. w0831 51ch 4uch h13r d3r 5ch14623u63r hr73r 6187, 415 3r 7475ch11ch 157. 14r5 u1r1ch 157 1n 531n3r 131ch7 4n2uXr4723nd3n 4r7 63w1553rm43n d45 601d d3r mu51Xw317, 1r63ndw13 w3r7v011, 483r nur 8r4uch84r 1n d3r r1ch7163n 13613run6. 8-)

5123 / c010r