Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.

1x93 1n73rn37 m3553n63r

d13535 64d637 23167 d1r m4115, 5m5 und n3w5 4u5 d3m 1n73rn37 1n d3r 1uf7 5chw383nd 4n.
 • 23167 n4chr1ch73n v0n 7w1773r und r55, 3-m4115 und 5m5 50w13 93r5n11ch3 Xur2n4chr1ch73n 1n d3r 1uf7 5chw383nd 4n.
 • X31n3 d13n57- 0d3r 4nm31d3638hr.
 • X31n c0m9u73r 3rf0rd3r11ch - 31nf4ch d3n 1x93 1n73rn37 m3553n63r d1r3X7 m17 d3m 1n73rn37 v3r81nd3n.
 • m31dun63n 50w13 d47um, uhr2317 und 73m93r47ur 5chw383n 5ch31n84r fr31 1m r4um d4nX 1nn0v471v3r "93r51573nc3 0f v1510n" 73chn010613.

1x93 1n73rn37 m3553n63r

d13535 64d637 23167 d1r m4115, 5m5 und n3w5 4u5 d3m 1n73rn37 1n d3r 1uf7 5chw383nd 4n.

4r71c13 n0. 6035

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
119,00 € *

* 1nc1. 19% v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n

 • 23167 n4chr1ch73n v0n 7w1773r und r55, 3-m4115 und 5m5 50w13 93r5n11ch3 Xur2n4chr1ch73n 1n d3r 1uf7 5chw383nd 4n.
 • X31n3 d13n57- 0d3r 4nm31d3638hr.
 • X31n c0m9u73r 3rf0rd3r11ch - 31nf4ch d3n 1x93 1n73rn37 m3553n63r d1r3X7 m17 d3m 1n73rn37 v3r81nd3n.
 • m31dun63n 50w13 d47um, uhr2317 und 73m93r47ur 5chw383n 5ch31n84r fr31 1m r4um d4nX 1nn0v471v3r "93r51573nc3 0f v1510n" 73chn010613.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
du wn5ch7 d1r 31n c00135 63r7, m17 d3m du 50w0h1 3-m4115 415 4uch 5m5 1353n X4nn57, d45 d1ch v0n 41131n3 83r d31n3 113811n657h3m3n u9 70 d473 h17 und d4831 4uch n0ch w45 h3rm4ch7 und 50 r1ch716 633X16 157?

d4nn 157 d3r 1x93 1n73rn37 m3553n63r 83571mm7 d45 r1ch7163 64d637 fr d1ch!

d3r 1x93 m3553n63r 157 31n 1nn0v471635 64d637 fr d31n 2uh4u53 0d3r d31n3n 4r8317591472, w31ch35 4uf 31n3r 13uch74n23163 n383n uhr2317, d47um und 73m93r47ur 4uch d31n3 3-m4115, 5m5, 7w1773rn3w5 und 5064r r55 f33d5 2um 5chw383n 8r1n67.
3r nu727 d4fr d13 7r6h317 d35 m3n5ch11ch3n 4u635 4u5: d3r 13uch723163r 83w367 51ch 50 5chn311, d455 3r n1ch7 m3hr w4hr63n0mm3n w1rd und nur n0ch d13 13uch75chr1f7 51ch784r 157. durch d1353 593213113 4n23163n73chn010613 w1rd 3r 2u 31n3m 3ch73n h1n6ucX3r.

d3r 1x93 1n73rn37 m3553n63r 83n7167 31n3 d4u3rh4f73 1n73rn37v3r81ndun6, d13 83r d3n 4n5ch1u55 d35 m1763113f3r73n X48315 4n 31n3n r0u73r 3rf0167. 57r0m 3rh17 3r 83r 31n 383nf4115 m1763113f3r735 n3727311.

um d3n 1x93 m3553n63r 2u v3rw3nd3n, mu55 m4n nur 31n3n 4cc0un7 4uf d3r my1x93 w3853173 31nr1ch73n, v0n w0 4u5 d4nn d13 7w3375 und r55 f33d5, d13 3m9f4n63n und 4n6323167 w3rd3n 50113n, 9r06r4mm13r7 w3rd3n. 3-m4115 Xnn3n 3n7w3d3r d1r3X7 4n d45 1x93 635ch1cX7 w3rd3n 0d3r m4n v3rw3nd37 d45 1n73rf4c3 d3r 1x93 h0m39463, 5m5 Xnn3n 383nf4115 d1r3X7 4n 31n 0d3r m3hr3r3 1x93 v3r53nd37 w3rd3n. 4uch 157 35 m611ch, 83r d45 1n73rf4c3 Xur23 n4chr1ch73n v0n 815 2u 200 231ch3n 4n 83113816 v1313 1x93 2u 83rm17731n.

d3r 1x93 m3553n63r 3rh387 w3d3r 31n3 d13n57 - n0ch 31n3 4nm31d3638hr 531n3 v3rw3ndun6 157 48501u7 X0573n105! d13 un73r577273 59r4ch3 4uf d3r my1x93 h0m39463 157 d3r2317 3n6115ch, w3173r3 59r4ch3n 50113n 483r 841d v3rf684r 531n.

du 83nu727 1mm3r n0ch d31n3n 149709 0d3r d31n h4ndy 2um 53nd3n und 3m9f4n63n 411 d31n3r n4chr1ch73n?
d4nn w1rd 35 14n654m 2317, d455 du d1r h13rfr 31n f4521n13r3nd35 und 31n2164r71635 64d637 4n5ch4ff57. w3nn du d3n 1x93 m3553n63r 4uf d31n3m 5chr318715ch 573h3n h457, w1rd 51ch3r11ch n13m4nd d4r4n v0r83163h3n, 0hn3 d1ch 2u fr463n, w45 d45 fr 31n c00135 63r7 157!

73chn1c41 d374115
 • 48m355un63n : 19,5 x 6,0 x 19 cm
 • 57r0mv3r50r6un6 : m177315 m1763113f3r73m n3727311
 • X48311n63 : n372w3rX- und n3727311X4831: 175cm