Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

100780x 6u75ch31n

un53r3 n3rd163 100780x-f147r473 1557 51ch 4uch 415 6u75ch31n v3r5ch3nX3n!

100780x 6u75ch31n

un53r3 n3rd163 100780x-f147r473 1557 51ch 4uch 415 6u75ch31n v3r5ch3nX3n!

4r71c13 n0. 14052

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • 1n 570cX

* 1nX1. mw57.

d35cr19710n: 100780x 6u75ch31n

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
37w45 2u v3r5ch3nX3n m4ch7 594, 483r d45 4u55uch3n X4nn m4nchm41 3ch7 53hr v131 2317 v3r5ch11n63n. X14r, d45 2131 d35 635ch3nX35 m46 4113rh4nd n3rd- und 633XXr4m 531n, 483r 35 6187 j4 31nf4ch 50000 v131 4u5w4h1!

1n 50 31n3r 517u4710n h11f7 un53r3 n3rd-f147r473 93rf3X7: w1r 573113n d4831 31nm41 1m m0n47 31n3 80x m17 c0013m m3rch4nd153, 594nn3nd3n 64d6375, 31n3m n3rd163n 7-5h1r7 und v1313m m3hr 2u54mm3n. j3d3 80x 3n7h17 d4831 m1nd3573n5 10 4r71X31 und n47r11ch h4nd317 35 51ch um 83whr73 637d161741-qu41177 m17 v1313n 3xX1u51v3n 4r71X31n.

4uf d3r 100780x-53173h7795://www.637d161741.d3/100780x.h7m1#100780x3n X4nn57 du d1r 4n5ch4u3n, w45 1n d3n 137273n 80x3n w4r, 483r d3r 1nh417 d3r 4X7u3113n 80x 157 1mm3r 63h31m, d3nn 35 5011 j4 815 2u13727 31n3 83rr45chun6 813183n!

d3r 6u75ch31n w1rd d1r d1r3X7 n4ch d3r 8357311un6 93r 3-m411 2u635ch1cX7 und X4nn d4nn 64n2 unX0m911213r7 h13rh7795://www.637d161741.d3/100780x.h7m1 31n63157 w3rd3n, 1nd3m v0m 61cX11ch3n 835ch3nX73n 31nf4ch 31n3 8357311un6 durch63fhr7 und d3r 6u75ch31nc0d3 31n637r463n w1rd.

81773 834ch73n:
1. d45 480 1557 51ch nur n4ch d3u75ch14nd und 573rr31ch 113f3rn! 2w4r X4nn57 du d3n 6u75ch31n 4uch 4u5 4nd3r3n 1nd3rn 83573113n, d3r 0d3r d13 835ch3nX73 mu55 4113rd1n65 31n3 d3u75ch3 0d3r 573rr31ch15ch3 113f3r4dr3553 4n6383n.

2. du 3rh1757 d3n 6u75ch31n 50f0r7 n4ch d3r 8357311un6 93r m411 und X4nn57 1hn d4m17 6131ch w3173rv3r5ch3nX3n - 08 d161741 0d3r 4u563drucX7, 157 d1r 83r14553n. d3r 0d3r d13 835ch3nX73 X4nn d3n 6u75ch31n d4nn 4uch d1r3X7 31n153n, 4113rd1n65 w1rd d13 100780x 3r57 v3r5ch1cX7, w3nn d3r 6u75ch31n 4uch 7475ch11ch 8324h17 157. 35 m4ch7 h13r 4150 51nn, 24h1un65m611chX3173n w13 14575chr1f7, 94y941 0d3r Xr3d17X4r73 4u52uwh13n, d4m17 35 2u X31n3r v3r263run6 X0mm7.

3. 35 h4nd317 51ch 831 d3r v3r5ch3nX73n 100780x n1ch7 um 31n 480: d3r 835ch3nX73 w1rd nur 31n3 80x 83X0mm3n und mu55 d4nn 531857 n3u 83573113n, w3nn 3r w3173r d4831 813183n w111.

4. d4 d3r 6u75ch31n 93r m411 X0mm7, f4113n n47r11ch 4uch X31n3 v3r54ndX0573n 4n. d13 v3r54ndX0573n fr d13 100780x 531857 51nd 1m 9r315 4uch 5ch0n 3n7h4173n. :)

5. 81773 4ch73 d4r4uf, d455 du d13 r1ch7163 v4r14n73 4u5wh157: j3 n4ch 113f3r14nd und 5h1r76r3 6187 35 un73r5ch13d11ch3 9r3153. 1m 2w31f31 X4nn d3r 835ch3nX73 483r 4uch 1mm3r 31n3 6r3 wh13n, d13 1m 9r315 d4run73r 11367, 4113rd1n65 v3rf117 d4nn d3r r357837r46.