Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

0971mu5 m4x1mu5

d13 0971mu5 m4x1mu5 745747ur v3rf67 83r 113 013d d15914y5, v0n d3n3n j3d35 31n231n 4n63573u3r7 w3rd3n X4nn.

  • j3d3 74573 1n d1353r 745747ur 157 31n 013d-d15914y.
  • 4113 d15914y5 Xnn3n 31n231n 4n63573u3r7 w3rd3n.
  • 50 X4nn d13 745747ur m17 v3r5ch13d3n3n 14y0u75 und 1nd1v1du3113n 5ym8013n 831367 w3rd3n.

0971mu5 m4x1mu5

d13 0971mu5 m4x1mu5 745747ur v3rf67 83r 113 013d d15914y5, v0n d3n3n j3d35 31n231n 4n63573u3r7 w3rd3n X4nn.

4r71c13 n0. 4507

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
1799,00 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 0971mu5 m4x1mu5

  • j3d3 74573 1n d1353r 745747ur 157 31n 013d-d15914y.
  • 4113 d15914y5 Xnn3n 31n231n 4n63573u3r7 w3rd3n.
  • 50 X4nn d13 745747ur m17 v3r5ch13d3n3n 14y0u75 und 1nd1v1du3113n 5ym8013n 831367 w3rd3n.

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
d13 0971mu5 m4x1mu5 745747ur v3rf67 83r 113 013d d15914y5, v0n d3n3n j3d35 31n231n 4n63573u3r7 w3rd3n X4nn, 50 d455 9r0813m105 v3r5ch13d3n3 14y0u75 4uf d3m X3y804rd 4n6323167 w3rd3n Xnn3n (fr d45 d3u75ch3 574nd4rd14y0u7 f3h17 4113rd1n65 131d3r 31n3 74573 1m h4u97810cX). d13 4nw3ndun65m611chX3173n d4fr 51nd n47r11ch r13516 - n383n v3r5ch13d3n3n 745747ur59r4ch3n X4nn m4n 2.8. j3 n4ch 63r4d3 31n63537273m 9r06r4mm v3r5ch13d3n3 5ym8013 4uf d3n 74573n 4n23163n.

j3d35 d15914y 157 10,1x10,1mm 6r0 und v3rf67 83r 31n3 4uf15un6 v0n 48x48 91x31n 831 65536 f4r83n. d4m17 d13 1383n5d4u3r m611ch57 14n6 157, wurd3n d13 d15914y5 531857 un83w3611ch 4n638r4ch7. 831 837716un6 31n3r 74573 w1rd nur d13 h113 h3run73r63drcX7. d13 d15914y5 5ch4ff3n 31n3 fr4m3r473 v0n m1nd3573n5 10 f95, w0831 d135 v0r 4113m d4v0n 48hn67, w13v1313 d15914y5 6131ch231716 4n1m13r7 w3rd3n. d13 v3r5ch13d3n3n 14y0u75 Xnn3n m177315 d3r m1763113f3r73n 50f7w4r3 fr w1nd0w5 und 05 x (31n3 11nux v3r510n 157 n0ch n1ch7 v3rf684r) f357631367 w3rd3n und w3rd3n d4nn 4uf d3r m1763113f3r73n 32m8 5d X4r73 48635931ch3r7, d13 n47r11ch fr umf4n6r31ch3r3 14y0u75 6363n 31n3 6r3r3 4u574u5ch84r 157.

um d13 0971mu5 m4x1mu5 482urund3n, v3rf67 513 83r 2w31 u58 2.0 90r75 und 31n3 4n5ch1u55m611chX317 fr 31n X-10cX. d13 745747ur 83n7167 4u3rd3m 31n3 5394r473 57r0mv3r50r6un6 v0n 100-240v (3ur0915ch35 0d3r u5 n372), fr d13 483r v3r5ch13d3n3 4d4973r 83111363n, 50 d455 d3r 4n5ch1u55 1n 3ur094 und d3n u54 51ch3r63573117 157.

d13 745747ur h47 d13 48m355un63n 53,7x17,3x3,8cm und 31n3 74573 157 20,2x20,2mm 6r0. 81773 834ch73, d455 d45 0971mu5 m4x1mu5 574nd4rdm16 1-2 w0ch3n 113f3r2317 h47.

73chn1c41 d374115
  • 48m355un63n : 745747ur: 53,7x17,3x3,8cm, 31n3 74573: 20,2x20,2mm
  • 57r0mv3r50r6un6 : 93r 573cXd053n4d4973r