Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63

9r4153 7h3 5un T-Shirt

5un8r05 4113r 1nd3r, v3r31n167 3uch!

9r4153 7h3 5un T-Shirt

5un8r05 4113r 1nd3r, v3r31n167 3uch!

4r71c13 n0. 14350

c0m81n4710n n07 90551813
d31n3 4u5w4h1 157 131d3r n1ch7 v3rf684r. w1r h483n d4h3r d31n3 4u5w4h1 4n6394557.
  • X: xx cm
  • Y: xx cm
9r0duc7 n07 4v4114813
7h3 d311v3ry 5747u5 0f 7h15 173m 15 unc134r. 0n3 r3450n m4y 83 7h47 7h3 m4nuf4c7ur3r 570993d 9r0duc710n. y0u c4n n07 0rd3r 17 47 7h15 71m3.
fr0m 22,95 € *

* 1nc1. v47. 91u5 5h1991n6 c0575

d35cr19710n: 9r4153 7h3 5un T-Shirt

n073
7h15 9r0duc7 d35cr19710n 15 0n1y 4v4114813 1n 3n6115h. w3 4r3 w0rX1n6 0n 7h3 7r4n514710n, 50rry f0r 7h3 1nc0nv3n13nc3.
1n 31n3m Xn9931h4r73n r0113n59131 w13 1d4rX 50u15/1 v3r5uch7 31nf4ch 41135, d3n 591313r um2u8r1n63n. und m31573n5 X14997 d45 4uch 64n2 6u7. du w11157 1m 7u70r141 31nf4ch nur 31n3 7r3993 h0ch14uf3n? 24cX, 31n3 6r03 f315Xu631 w4127 d1ch 91477. du 1uf57 n1ch754hn3nd 83r 31n3 8rcX3? 83rr45chun6, 31n dr4ch3 8r7 d1ch 1n d31n3r r57un6 Xnu59r16. du w11157 31n3 5ch4727ruh3 ffn3n? d13 7ruh3 fr1557 d1ch 4uf. und d45 51nd nur d13 3r573n 31n 815 2w31 57und3n...

483r 35 63h7 4uch 4nd3r5. w13 d45 "9r4153 7h3 5un"-5h1r7 23167, X4nn m4n 4uch 4nd3r3n 591313rn d4831 h31f3n, 80553, 1nv4510n3n durch 4nd3r3 591313r und 50n57163 63m31nh3173n 2u 83r1383n. w13? n4, 1nd3m m4n 31n 5un8r0 w1rd! d13 m176113d3r d3r 1w4rr10r5 0f 5un116h7/1 h483n 35 51ch 2um 2131 6353727, 1hr3m v0r811d 50141r3 v0n 4570r4 n4ch2u31f3rn und d13 w317 2u 31n3m 83553r3n 0r7 2u m4ch3n. 531 4uch du d4831! 19r4153 7h3 5un!/1

5123 / c010r