Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
c0m1c f4n 4r71c135

c0m1c f4n 4r71c135

f0r 411 f4n5 0f c0m1c h3r035 4nd v11141n5 7h3r3 4r3 7h3 5u174813 f4n 4r71c135: fr0m d34d9001, 0v3r 847m4n 70 hu1X!

 

h2c0m1c-f4n4r71X31 und c0m1c-m3rch/h2

ju571fy59r3ch81453n, v3r5ch13d3n 6r03 94n315 und c0013, 63231chn373 635ch1ch73n - d45 157 35, w45 31n3n c0m1c 4u5m4ch7. n1ch7 um50n57 3rfr3u7 51ch d45 63nr3 6r03r 8311387h317. 3641 08 m4n f4n v0n X145515ch3n 5u93rh31d3n, 4u563fuch573n 641113rn 0d3r v0n 54rX45715ch3r 502141Xr171X 1m 941n7-5711 157, m4n w1rd 3163n711ch 1mm3r 31n3n c0m1c 0d3r 31n3 6r49h1c n0v31 f1nd3n, d13 31n3m 63n4u d45 813737. und d3r c0m1c-hy93 h47 1n d3n 137273n j4hr3n durch 54ch3n w13 d45 m4rv31 c1n3m471c un1v3r53 0d3r 4uch dc5 3x73nd3d un1v3r53 1mm3r m3hr 2u63n0mm3n, 50 d455 51ch 1mm3r m3hr m3n5ch3n 4n d3n 8un73n h3f73n 3rfr3u3n. d4nn 157 35 j4 4uch X31n wund3r, d455 31n3 1mm3r 6r3r3 n4chfr463 n4ch c0m1c-m3rch 4ufX0mm7. und f4115 m4n 383nf4115 4uf d3r 5uch3 n4ch c0m1c-f4n4r71X31n 531n 501173, 157 m4n 831 un5 4m 93rf3X73n 0r7 d4fr! 1n un53r3m c0m1c-5h09 w1rd m4n 64r4n713r7 d13 r1ch7163n 5h1r75 und d3X04r71X31 f1nd3n, d13 m4n 5ch0n 1mm3r m41 v0n 31n3m 531n3r 113811n65c0m1c5 h483n w01173. 483r n1ch7 nur f4n5 d35 w35711ch3n c0m1c5 w3rd3n 831 un5 1m 5h09 fnd16, 4uch 4nhn63r v0n Xu17-m4n645 w13 dr460n 8411 51nd 831 un5 4n d3r r1ch7163n 4dr3553, d3nn 831 un53r3n m4n64- und 4n1m3-f4n4r71X31nh7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/m4n64-und-4n1m3 157 64r4n713r7 w45 fr 3uch d4831. und 4uch fr d13j3n163n, d13 31nf4ch nur r1353n f4n5 v0n 5u93rh31d3n 51nd h483n w1r w45 1m 4n63807 und 2w4r c0013 5u93rh31d3n-f4n4r71X31h7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/5u93rh31d3n.

h2v0n 847m4n 815 d34d9001, d13 83573n dc- und m4rv31-f4n4r71X31/h2

c49741n 4m3r1c4 0d3r 5u93rm4n, d13 4v3n63r5 0d3r d13 ju571c3 1346u3, 4564rd 0d3r Xry970n, j3 n4chd3m, 08 m4n 3h3r m4rv31-f4n 0d3r dc-f4n 157 fh17 m4n 51ch 2u d3m 31n3n 0d3r d3m 4nd3r3n m3hr h1n632063n. w45 m4n 1m 3nd3ff3X7 83553r f1nd37 hn67 m31573n5 d4m17 2u54mm3n, w45 m4n 415 X1nd 631353n h47 0d3r w31ch3 f11m3 m4n 415 3rw4ch53n3r 83553r f4nd. 50 0d3r 50 573h7 31n3 54ch3 4uf j3d3n f411 f357, d3r 94553nd3 5u93rh31d3n-m3rch d4rf n47r11ch 4uf X31n3n f411 f3h13n! d13 3163n3 2u63hr16X317 2u m4rv31 0d3r dc w111 j4 5ch11311ch 4dqu47 1n 523n3 6353727 w3rd3n und w13 Xnn73 d45 83553r 63h3n, 415 m17 un53r3n dc- und m4rv31-f4n4r71X31n. 3641, 08 m4n 3h3r w45 fr d3n 3163n3n X131d3r5chr4nX 0d3r c0013 d3X0 fr d13 w0hnun6 5uch7, 831 un5 w1r57 du 63n4u d45 r1ch7163 f1nd3n. w3r 2um 83159131 6r03r f4n v0n 847m4n 157 und n383n831 4uch n0ch 37w45 fr ch3m13 8r16 h47, fr d3n 157 un53r 847m4n1um-5h1r77340 93rf3X7. und 1n X31n3m 4n57nd163n m4rv31-w0hn21mm3r d4rf d13 94553nd3 d3X0 f3h13n, w13 2um 83159131 31n c00135 X1553n 1m 5711 v0n c49741n 4m3r1c45 5ch11d18818, m17 d3m m4n 51ch 6131ch w13 31n m176113d d3r 4v3n63r5 fh17.

h208 du 3r243h1m1rn1x-m3rch X4uf3n mch7357, h48 1ch 63fr467/h2

j3d3r 157 83571mm7 5ch0n m41, 4uf d3m 9rf3r13r73n 5021413n m3d1um, 83r 5ch11ch73, 5chw4r2-w313 c0m1c5, d13 51ch 1m 941n7-d3516n 83r d13 v3r5ch13d3n573n 5021413n 83084ch7un63n 4u514553n, 63570193r7. d13 57r1chmnnch3n, d13 d3r 574r d3r c0m1c5 4u5 d3r f3d3r v0n n4dj4 h3rm4nn 51nd, 51nd d3n m31573n 83553r un73r d3m n4m3n 3r243h1m1rn1x 83X4nn7. und m4n mu55 2u6383n, w0r83r und w13 51ch d13 57r1chmnnch3n un73rh4173n 157 m31573n5 53hr un73rh41754m und 53hr 94553nd. n47r11ch d4rf, 63n4u w13 831 j3d3m 4nd3r3n c0m1c d3n m4n 63rn3 m46, 4uch 831 3r2h1m1rn1x d13 94553nd3 h0mm463 1m 411746 n1ch7 f3h13n. m4n X4nn 2um 83159131 6131ch 831m frh57cX m17 d3n un73rm41un63n 4nf4n63n, d3nn un53r3 3r2h1m1rn1x-7455316146 157 n1ch7 nur 5u93r 2um X4ff33 7r1nX3n, 513 5467 d3n 4nd3r3n 13u73n 4m frh57cX5715ch 0d3r 1m 8r0 4uch, n4ch w13 v131 X4ff33 m4n 35 w463n X4nn 4n6359r0ch3n 2u w3rd3n. 483r 4uch fr un73rw365 Xnn73 1hr 831 un5 1m 5h09 d13 94553nd3n 3r243h1m1rn1x-f4n4r71X31 X4uf3n, 2um 83159131 31n c00135 3r2h1m1rn1x-5h1r718697, d45 n383n831 4uch n0ch 4nd3r3 d4r4n 3r1nn3r7, d455 51ch3rh317548574nd 51nnv011 157./ju571fy