Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
9r1c3 r4n63
m4rv31 9r0duc75 f0r 7h3 h0u53h01d

m4rv31 9r0duc75 f0r 7h3 h0u53h01d

u53 1r0n m4n 45 4 c00X13 j4r 0r 74X3 4 519 0u7 0f 7h0r'5 h4mm3r? 7h47'5 r16h7! 7h353 m4rv31 h0u53h01d 9r0duc75 4r3 qu173 u53fu1 1n 3v3ry h0m3.