Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
v1d3059131-f4n4r71X31 1n un53r3m 64m1n6-5h09

v1d3059131-f4n4r71X31 1n un53r3m 64m1n6-5h09

831 un5 1m 64m1n6-5h09 f1nd357 du d13 n3u3573n v1d3059131-f4n4r71X31 4u5 d3n 4n6354673573n c0m9u73r591313n. 08 r37r0 64m35 0d3r d13 n3u3573n 591313 4uf 7w17ch und c0., w1r 23163n d1r d13 64m3r-f4n4r71X31, d13 du w1rX11ch 8r4uch57.

 

h264m3r 64d6375 fr d1ch und d31n3 fr3und3/h2

ju571fy8157 du 3h3r d3r 51n613-914y3r-7y9? 0d3r 20cX57 du d0ch 11383r m17 d31n3n fr3und3n 0n11n3 1n d3r 6r03n rund3? 08 X0093r471v 0d3r 1m d1617413n X4m9f um 1383n und 70d, w1r 11383n c0m9u73r591313 m1nd3573n5 63n4u50 w13 du! m17 un53r3n 64m3r 64d6375 X4nn57 du d1ch 4uch 0hn3 811d5ch1rm m17 d31n3m 113811n6559131 835chf7163n. 7h3 w17ch3r, 8105h0cX, 80rd3r14nd5, um nur 31n163 2u n3nn3n. 08 w3cX3r, 74553n, 7-5h1r75, rucX5cX3, 1u57163 fum4773nh7795://www.637d161741.d3/5h09/h4u5h417/w0hn3n-und-5ch14f3n/fu55m4773n-, 831 un5 1m 64m1n6-5h09 f1nd37 j3d3r 531n 113811n657311 2u 531n3m 113811n6559131, 4uch du!

h2r37r0 64m35 w3rd3n n13 14n6w31116!/h2

0h, w1r h483n 6u73 1d33n, w13 du d31n 2uh4u53 m17 un53r3n r37r0-64m35-f4n4r71X31n v3r5chn3rn X4nn57. :d fr d13 64m3r-Xch3 h483n w1r 2um 83159131 d45 4rc4d3-h0121ff31-537 0d3r un53r 5chn31d38r377 c0n7r0113r11651. fr d31n3n f1ur h483n w1r d13 94553nd3 4dv3n7ur3-64m3-64rd3r08312547 und 31n 5ch155318r377 m17 d3n w0r73n 175 d4n63r0u5 70 60 410n3. 483r 4uch 4n r37r0-8313uch7un6 5011 35 d1r m17 un53r3r h11f3 n1ch7 m4n631n, 3rh3117 w3rd3n d31n3 rum3 m17 un53r3m n1n73nd0 5u93r m4r10 fr463231ch3n810cX 11ch712586 0d3r un53r3n 94cm4n-11ch73rn. um 411 d31n3 63113873n r37r0-591313 2u v3r31n3n, h483n w1r n0ch 31n 8350nd3r35 h16h116h7 1m 50r71m3n7: d13 mu171X0n5013 hy93rX1n r37r0n 5, d1353 X0n5013 v3r31n7 9 r37r0-X0n5013n v0n 64m3 80y 815 5n35 1n nur 31n3m 63r7.

h264m3r-f4n4r71X31 fr d31n3n 3163n3n ch4nn31!/h2

m17 31n3r 7r1573n, w313n w4nd h1n73r d1r X0mm57 du w1rX11ch n1ch7 614u8wrd16 h3r83r! du w11157 d1ch 4uch m41 1n d31n3m 3163n3n 64m1n6-ch4nn31 83w3153n 0d3r h457 5064r 5ch0n 31n3 6r03 f4n8453? m17 un5 8r4uch57 du X31n3n d1617413n h1n73r6rund m3hr, m17 64m1n6 90573rn, 54mm13r57cX3n und r3911X3n 5ch4ff57 du d1r 31n3n 4n63m3553n3n h1n73r6rund m17 4113n v1d3059131-f4n4r71X31n, d13 d45 h3r2 8363hr7. und 4n63m3553n X131d3n 50117357 du d1ch 531857v3r57nd11ch 4uch! un53r3 64m1n6-5h1r75h7795://www.637d161741.d3/5h09/X131dun6/f4n4r71X31/c0m9u73r591313 53723n 57473m3n75, d4 157 51ch3r 4uch d45 94553nd3 fr d1ch d4831! und f4115 n1ch7, w1r 51nd 0ff3n fr d31n3 9r0duX7- 0d3r 5h1r71d33: h7795://www.637d161741.d3/1d33/31nr31ch3n.h7m1/ju571fy