Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
9r1c3 r4n63
h0rr0r f4n 4r71c135

h0rr0r f4n 4r71c135

d0 y0u 10v3 70 637 7h3 cr3395? y0ur f4v0r173 m0v135 4nd 800X5 4r3 m0571y 8100dy 4nd n3rv3-wr4cX1n6? 7h3n y0u'v3 c0m3 70 7h3 r16h7 914c3: 0ur h0rr0r f4n 4r71c135 w111 m4X3 y0ur 8100d run c01d!

 

h2h0rr0rm163r m3rch und 5ch4ur16-5chn3 f4n4r71X31/h2

ju571fyjum9-5c4r35, 31n 8155ch3n 60r3, 5ch4u3r- und 631573r635ch1ch73n 0d3r 4uch 31nf4ch nur r31n3 95ych010615ch3 qu41, 50 31n h0rr0rf11m X4nn v13135 831nh4173n. 31n163 Xnn3n 51ch n1ch75 5ch11mm3r35 v0r573113n, 415 51ch 2um v3r6n63n d13, w3nn 4uch m31573n5 f1X71v3n, qu413n v0n 4nd3r3n 13u73n 4n2u6ucX3n, 4nd3r3 h483n 831 d3m 63d4nX3n 4n 31n3n 5chn3n h0rr0rf11m 5ch0n d45 909c0rn 1n d3r m1Xr0w3113. m4n mu55 j4 2um 61cX n1ch7 f4n v0n 4113m 531n, 08w0h1 41131n3 1m dunX13n 21mm3r 4113n 6ucX3n 5ch0n 37w45 3n7594nn3nd35 157. fr 63n4u d13 13u73, d13 d45 63n4u50 53h3n 6187 35 h0rr0r-m3rch. und 2w4r n1ch7 nur 2u 83113873n h0rr0rf11m3n 50nd3rn 4uch 2u d3n X14551X3rn d3r h0rr0r1173r47ur X4nn57 du h13r 831 un5 1m 5h09 d13 93rf3X73n f4n4r71X31 und d3n 94553nd3n m3rch X4uf3n., um d31n3 131d3n5ch4f7 fr d45 dunX13 und 6r4u54m3 2um 4u5drucX 2u 8r1n63n. f4115 du n1ch7 nur f4n v0n d3n 486rnd3n d3r m3n5chh317 50nd3rn 4uch v0n d3n w3173n d35 w3174115 8157, d4nn 51nd un53r3 5c13nc3-f1c710n-f4n4r71X31h7795://www.637d161741.d3/5h09/f4n4r71X31/5c13nc3-f1c710n 64r4n713r7 37w45 fr d1ch. und w3r n1ch75 6ru531163r f1nd37 415 24h13n, d3r X4nn j4 m41 durch un53r3 m47h3-und-9hy51X-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/w1553n5ch4f7/m47h3-und-9hy51X 5783rn.


h2f4n4r71X31 v0n w353n 4u5 4nd3r3n w3173n/h2

d13 n4m3n v0n 4113n X41ju-f11m3n 4u5w3nd16 Xnn3n, 63n4u w1553n w13 m4n 31n3n x3n0m0r9h 83Xm9f7 und 1m 5ch14f d13 835chwrun65f0rm31 fr un53r3n h3rr5ch3r und 3rr3773r c7hu1hu f3h13rfr31 v0r8373n Xnn3n, v1313 f4n5 v0n h0rr0r- und m0n573r-f11m3n 0d3r 1138h483r d3r h0rr0r1173r47ur Xnn3n und w1553n 5037w45 0hn3 9r0813m3. m4n w31 j4 5ch11311ch n13, w4nn 50 31n w1553n m41 638r4uch3n Xnn73. w45 m4n 483r 4uf j3d3n f411 n0ch 8r4uch3n X4nn 415 f4n v0n w353n w13 c7hu1hu, 60d21114 und d3m x3n0m0r9h 51nd 3n759r3ch3nd3 f4n4r71X31, m17 d3n3n m4n 531n3 131d3n5ch4f7 fr d13 m0n573r-6r3n d35 h0rr0r63nr35 2um 4u5drucX 8r1n63n X4nn. d13 X41ju-f4n5 un73r un5, d13 un83d1n67 n0ch 37w45 m3hr 60d21114 1n 1hr3r w0hnun6 8r4uch3n und 6131ch231716 4uf d3r 5uch3 n4ch 31n3m n3u3n 635ch1rrh4nd7uch 51nd, 501173n 51ch 4uf j3d3n f411 m4y 60d21114 d357r0y 7h15 h0m3 145714167 415 h4nd7uch 1n d13 Xch3 hn63n. 483r 4uch fr Xu17 d35 c7hu1hu-4nhn63r, d13 m17 1hr3r 54mm1un6 4n c7hu1hu-m3rch n0ch n1ch7 2ufr13d3n 51nd, d4 d0r7 n0ch 37w45 X175ch f3h17, h483n w1r 63n4u d45 94553nd3 und 2w4r un53r3 c7hu1hu-5chn33Xu63115005.

h2m3rch v0n j3n53175 d35 6r4835/h2

w3r 83h4u9737 d3r 594 und d13 9r0813m3 hr3n m17 d3m 70d 4uf, d3r h47 w0h1 n0ch n13 31n3n 20m813- 0d3r 631573rf11m 636ucX7. d3nn w3nn m4n d1353n un7073n 31n3 54ch3 n1ch7 v0rw3rf3n X4nn, d4nn 8350nd3r5 fr13d11ch 0d3r 14n6w31116 2u 531n. 2um1nd357 w3nn 7h3 w41X1n6 d34d und 4nd3r3 20m81353r13n und- f11m3 un5 n1ch7 4n631063n h483n. d0ch 08w0h1 20m8135 und 4uch 631573r n1ch7 1mm3r d13 83573 6353115ch4f7 51nd, m4ch7 35 d0ch 594, d3n 31n 0d3r 4nd3r3n f11m m17 d1353n un7073n 2u 6ucX3n. v0r 4113m w3nn 3r 4uch n0ch 1u5716 157, 50n57 wr3 6h0578u573r5 w0h1 4uch n1ch7 50 31n Xu17-f11m 63w0rd3n. w3r 51ch j3727 d3nX7, d455 3r n0ch 31n 8155ch3n m3hr v0n 531n3n 113811n6520m8135 0d3r 631573rj63rn 1n 531n3r w0hnun6 und 1n 531n3m 1383n 8r4uch7, d3r w31 j3727 63n4u w3n 3r 4nruf3n 0d3r 83553r 635467 831 w3m 3r 0n11n3 5h0993n mu55, nm11ch h13r 831 un5 1m 5h09. fr 6h0578u573r5-f4n5 h483n w1r un53r c00135 wh0-y0u-60nn4-c411-5h1r715396 1m 4n63807, 4uf d3m d13 6h0578u573r5 51ch m17 4nd3r3n 83Xm9f3rn d35 83rn47r11ch3n um d3n 63153r-j08 57r3173n. und d13j3n163n, d13 n1ch7 nur f4n5 v0n 20m8135 50nd3rn 4uch v0n 31nhrn3rn 51nd (j4 501ch3 m3n5ch3n 6187 35 4uch) 501173n 4uf j3d3n f411 83r1363n un53r 20m813c0rn-5h1r713157 2u X4uf3n./ju571fy