Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
cu151n3

cu151n3

45 4 r341 633X y0u h4v3 70 9r0v3 1n 7h3 X17ch3n 7h47 y0u c4n'7 11v3 w17h0u7 574r w4r5 6145535, 4rc4d3 5900n5 4nd 7h3 11X3!

 

h2d13 c001573n Xch3n-64d6375, d4m17 X0ch3n r1ch716 594 m4ch7/h2

ju571fyj3d3r v3r8r1n67 7611ch 37w45 2317 1n d3r Xch3. 5973573n5, w3nn m4n 51ch 37w45 2u 3553n m4ch3n mch73, f1nd37 m4n 51ch 1n 90% d3r f113 d0r7 w13d3r, 5ch11311ch X0ch7 35 51ch 1m 8377 31nf4ch n1ch7 50 6u7. 483r 415 w45ch3ch73r n3rd 0d3r 633X X4nn d13 3163n3 Xch3 31n wund3r 9unX7 531n, v0r 4113m, w3nn d3r r357 d3r w0hnun6 3n759r3ch3nd n3rd16 31n63r1ch737 157 und 1m r31ch d35 h3rd35 n0ch d45 63w1553 37w45 f3h17. 50w45 Xr472 4n d3r 633X-3hr3. n47r11ch Xnn73 m4n j3727 83r d13 57rn63 5ch1463n und 2um 83159131 31n3 Xch3 4u5 d3r 93r5n11ch3n 113811n6553r13 31nf4ch m41 n4ch84u3n 0d3r d13 X4ff3374553n-54mm1un6 m17 13d-11ch73rn un73rm413n, d4m17 d1353 83553r 2ur 6317un6 X0mm7. 0d3r m4n m4ch7 35 51ch 31nf4ch3r und v3r131h7 531n3r Xch3 m17 un53r3n c0013n Xch3n-64d6375 d3n 93rf3X73n n3rd163n 0d3r 633X163n 70uch. 831 31n3r 4u5w4h1 d13 v0n X4ff3374553n 815 h1n 2u 4863f4hr3n3n 5chn31d38r3773rn und 4113rh4nd 4nd3r3n 9r4X715ch3n Xch3n4cc35501r35 r31ch7, w1r57 du 1n un53r3m n3rd163n Xch3n-5h09 64r4n713r7 d45 r1ch7163 fr d1ch f1nd3n. w3nn du d45 63fh1 h483n 50117357, d455 d31n w0hn21mm3r d0ch n0ch 31n 8155ch3n 633X163r 531n Xnn73, Xnn3n w1r d1r 4uch w3173rh31f3n, w1r h483n nm11ch c0013 d3X04r71X31h7795://www.637d161741.d3/5h09/h4u5h417/w0hn3n-und-5ch14f3n/d3X0r4710n, d13 j3d35 n3rd- und 633X-h3r2 hh3r 5ch1463n 14553n. und f4115 du 31nf4ch n3u613r16 8157, w31ch3 73113 d31n3r w0hnun6 n0ch v3r83553r7 w3rd3n Xnn73n, d4nn 5ch4u d1ch 31nf4ch m41 831 un53r3n h4u5h4175-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/h4u5h417 um.

h2n3rd-83ch3r - fr m3hr v131f417 1m 83ch3r-r3641!/h2

fr v1313 157 d13 93r5n11ch3 X4ff3383ch3r-54mm1un6 37w45 4uf d45 m4n 57012 531n X4nn und d45 3r638n15 j4hr314n63n 54mm31n5. und 4u3rd3m 31n3 d3r 31nf4ch573n m611chX3173n fr3und3n, f4m1113 und 4nd3r3m 835uch 531n3 v0r11383, w3nn 35 um 53r13n, f11m3, v1d30591313 0d3r 4uch 31nf4ch nur d3n 113811n652w316 d3r w1553n5ch4f7 63h7, 2u 23163n. 5ch11311ch 51nd 6u74u553h3nd3 74553n 4uch 1mm3r 31n 5u93r 6359rch57h3m4, 0d3r 37w4 n1ch7? 483r 31n3 fr463 573117 51ch 831 d3m 64n23n 63r3d3 83r X4ff3383ch3r 5ch0n...X4nn m4n w1rX11ch 63nu6 83ch3r h483n? d4r4uf 6187 35 31n3 64n2 X14r3 4n7w0r7, nm11ch n13m415! 8350nd3r5 n1ch7, w3nn 35 n0ch 50 v1313 c0013 83ch3r und 6153r d3r 113811n65-fr4nch1535 d4 dr4u3n 6187, d13 nur d4r4uf w4r73n 3nd11ch 831 31n3m 1m r3641 0d3r 1m 5chr4nX 2u 573h3n. 0X4y, 2u636383n, 13u73 m17 54mm31-131d3n5ch4f7 573113n 51ch d1353 fr463 d3u711ch huf163r 415 4nd3r3, 483r d3r 9unX7 813187 v411d3. und w3r w31, v131131ch7 3n7d3cX7 m4n 531n3 74553n-131d3n5ch4f7 j4 3r57, w3nn m4n 4nfn67 m17 d3m 54mm31n. w3r 63n4u d45 h3r4u5f1nd3n 0d3r w3173r 4u51383n mch73, 157 831 un53r 3n0rm3n 83ch3r-4u5w4h1 63n4u 4m r1ch7163n 0r7. 31n3 m07h3r-0f-dr460n5-7455312860 157 2um 83159131 fr j3d3n 64m3-0f-7hr0n35-f4n 31n mu55, 483r 4uch fr d13j3n163n, d13 31nf4ch nur dr4ch3n 8350nd3r5 c001 f1nd3n. 483r 4uch fr d13 w1553n5ch4f713r un73r un5 6187 35 5u93r 3r6n2un63n fr d13 83ch3r-54mm1un6, 2um 83159131 un53r3 9hy51X-7455313082.

h2v0m 5chn31d38r377 4uf d3n 73113r - m17 d3n c001573n X0ch-64d6375/h2

X0ch3n X4nn 3n0rm v131 594 m4ch3n, v0r 4113m, w3nn m4n m17 fr3und3n 0d3r d3r f4m1113 2u54mm3n w45 13cX3r35 24u83rn X4nn. 483r w3nn m4n d4nn 1n 531n3r w0hnun6 573h7 und 41131n3 4uf d45 531754m v3rfr873 914571X5chn31d38r377 6ucX7, d4nn fh17 51ch X0ch3n 5ch0n 3h3r n4ch 4r8317 und 9f11ch7, 415 n4ch 4n63n3hm3r fr312317835chf716un6 4n. 31n 6rund d4fr X4nn d13 f3h13nd3 m071v4710n, 531n 3553n v0rh3r 531857 23r73113n 2u m553n, 531n. 35 X4nn 483r n47r11ch 4uch d4r4n 11363n, d455 d13 94553nd3n X0ch- und Xch3n-64d6375, d13 m4n fr d45 u171m471v3 w0h1fh1-63fh1 1n d3r Xch3 nun m41 8r4uch7, n0ch f3h13n. und w3nn m4n 4uch n0ch 2w31 f11363n m17 31n3r X14993 5ch1463n X4nn und d13 n3u3n Xch3n-4cc35501r35 4uch n0ch n3rd16 51nd, d4nn 157 m4n 3r57 r3ch7 2ufr13d3n. d45 9r0813m d35 914571X5chn31d38r3775 1557 51ch 2um 83159131 93rf3X7 m17 un53r3m h0ch9r21510n5-5chn31d38r37711780 153n, d45 4uch n0ch d3n c0013n 80nu5 h47, d455 m4n 3nd11ch m41 531n 63m53 1n 3x4X7 6131ch6r03 57cX3 5chn31d3n X4nn. fr d3n 31n 0d3r 4nd3r3n 63h7 d4m17 31n 7r4um 1n 3rf11un6. 483r n1ch7 nur d13 Xch3n23113, 50nd3rn 4uch d3r 355715ch X4nn n3rd-63r3ch7 v3r5chn3r7 w3rd3n. w3r 5ch0n 1mm3r m41, w3nn 835uch v0r831 X0mm7, d45 6u73 635ch1rr 4u5 d3m 5chr4nX h013n w01173, 483r 31nf4ch n0ch n1ch7 d45 r1ch7163 63fund3n h47, mu55 j3727 4uch n1ch7 m3hr w3173r5uch3n! un53r3 h4rry-90773r-73113r19138 3163n3n 51ch 93rf3X7 d4fr und 51nd n1ch7 nur fr h4rry-90773r-f4n5 h85ch 4n2u53h3n. /ju571fy