Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
1nf0rm4710n 73chn0106y 17 4dm1n157r4710n

1nf0rm4710n 73chn0106y 17 4dm1n157r4710n

h3r3 y0u w111 f1nd 3v3ry7h1n6 4n 4dm1n n33d5: 5h1r75, 64d6375, 3qu19m3n7. 8u7 83 9r394r3d 7h47 n07 3v3ry0n3 w111 und3r574nd;)
 

h2c0013 635ch3nX3 und 64d6375 fr 17-4dm1n157r470r3n/h2

ju571fyw3nn d3r 84574rd 093r470r fr0m h311 d45 93r5n11ch3 1d01 157 und m4n 831 d3n m31573n 73chn15ch3n fr463n 4u70m4715ch d45 83drfn15 h47 31nf4ch m17 wurd3 5ch0n v3r5uch7 35 4u5- und w13d3r 4n2u5ch4173n? 2u 4n7w0r73n, d4nn 157 m4n 4uf j3d3n f411 17-4dm1n157r470r und 5y54dm1n 4u5 131d3n5ch4f7 0d3r 2um1nd357 5ch0n 213m11ch 14n63. 831 d3r 914nun6, 9f1363 und 1n574114710n v0n 17-1nfr457ruX7ur3n w111 m4n, 63n4u w13 831 j3d3m 4nd3r3n 83ruf 4uch, c0013 64d6375 fr5 8r0 und 3v3n7u311 fr d3n X131d3r5chr4nX h483n, m17 d3n3n m4n fr3und3n, f4m1113 und X011363n 23163n X4nn, w45 35 h317 1n d3r 17-4dm1n157r4710n 2u 4r83173n. w3nn m4n 63n4u n4ch 501ch3n d1n63n fr d3n 4r8317591472 und 3v3n7u311 4uch fr d13 w0hnun6 5uch7, 157 m4n h13r 831 un5 1m 5h09 4m r1ch7163n 0r7, d3nn 831 un53r3n 635ch3nX3n und 64d6375 fr 17-4dm1n157r470r3n w1rd j3d3r fnd16, 8350nd3r5 d13j3n163n, d13 1hr 2uh4u53 nur 415 127.0.0.1 X3nn3n. f4115 35 31n3n 1n73r35513r7, w45 d13 4nd3r3n 83r31ch3 d3r 1nf0rm471X 50 fr c0013 64d6375 h483n, X4nn m4n 51ch m41 831 un53r3n 1nf0rm471X-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/1nf0rm471X um5ch4u3n, um 31n 944r 31ndrcX3 2u 63w1nn3n. d45 6131ch3 X4nn m4n 4uch m17 4nd3r3n w1553n5ch4f711ch3 r1ch7un63n m4ch3n, d3nn 831 un53r3n w1553n5ch4f75-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/w1553n5ch4f7 w1rd m4n 4uch 415 1nf0rm471X3r fnd16.

h2v0m 5y54dm1n 2um 5h1r7-4dm1n m17 17-4dm1n-5h1r75/h2

5h1r75 m17 c0013n 59rch3n, d13 m3hr 0d3r w3n163r 37w45 m17 d3m 3163n3n 83ruf, 0d3r m4nchm41 4uch h088y, 2u 7un h483n 63hr3n 831 d3n m31573n n3rd5 2ur 6rund4u557477un6 d35 X131d3r5chr4nX5. 831 83ruf3n, 1n d3n3n m4n v131 2317 4m 5chr318715ch 0d3r 1m 8r0 (m17 10cX3r3r 47m059hr3 v3r8r1n67), 157 d13 v3r5uchun6 6r0, 31nf4ch 31n 501ch35 5h1r7 m17 c0013m, 2ur 4r8317 94553nd3n 59ruch 2u 7r463n, d4 157 17-4dm1n157r4710n X31n3 4u5n4hm3. fr d13j3n163n, d13 63rn3 m3hr 501ch3r 7-5h1r75 831 51ch 1m 5chr4nX h773n, h483n w1r 831 un5 1m 5h09 31n3 6r03 4u5w4h1 4n 5h1r75, d13 5y54dm1n5 4uf j3d3n f411 w363n d3r c0013n 59rch3 4n59r3ch3n w3rd3n. w3r n3rv163 c0m9u73rfr463n v0n X011363n 0d3r 4uch v0n d3r f4m1113 n1ch7 m3hr m17 6r03n 3rX1run65v3r5uch3n, 50nd3rn 31nf4ch nur m17 f1n63r2316 153n mch73, d3r 501173 51ch 4uf j3d3n f411 un53r h4v3-y0u-7r13d-7urn1n6-17-0ff-4nd-0n-4641n-5h1r74640 X4uf3n, d4m17 X4nn m4n nm11ch 63n4u d45 m4ch3n. m4n X4nn 483r 4uch 93r 7-5h1r7 d3n 4nd3r3n m3n5ch3n 1n 531n3m umf31d 0d3r 4uf d3r 57r43 23163n, w45 m4n 53183r fr d45 83r1363n3 und 83573 837r13855y573m h17, 63n4u fr 501ch3 517u4710n3n und 83drfn1553 316n37 51ch un53r 11nux-5h1r712593 8350nd3r5 6u7.

h2fr d45 93rf3X73 4dm1n-8r0 - X4ff3374553n und 4nd3r3 64d6375/h2

d4m17 m4n 51ch 4m 4r8317591472 und 4uch 2uh4u53 r1ch716 w0h1 fh17 501173 m4n 63n63nd n3rd163 und 5y54dm1n-63f11163 64d6375 und h4u5h41754r71X31 h483n. d4831 mu55 35 51ch n1ch7 31nm41 um d3X0r4710n 0d3r 4nd3r3n 5chn1cX5chn4cX h4nd31n, 50nd3rn nur um d13 d1n63, d13 m4n 7475ch11ch fr 31n3n 3rf016r31ch3n 4dm1n-j08 8r4uch7. 31n35 d3r 3553n71311573n r17u413 4uf d3r 4r8317 157 d3r 64n6 2ur X4ff33m45ch1n3, um 531n3n X0ff31nv0rr47 fr d3n 64n23n 746 4uf2uf113n, d4m17 m4n 4uch 1mm3r 5chn 3n3r613 6314d3n 157. w3r 531n3n X4ff33 8350nd3r5 5711v011 7r1nX3n mch73 und d4831 6131ch231716 n0ch 23163n w111, 1n w31ch3m 83r31ch m4n 4r831737, fr d3n 157 un53r3 1nf0rm471X-7455318916 d13 93rf3X73 m611chX317, 831d35 2u v3r81nd3n. 483r n383n X4ff3374553n 157 4uch d45 r1ch7163 537u9 4uf d3m 5chr318715ch 3n0rm w1ch716, um 6u7 4r83173n 2u Xnn3n. 31n3 d3r n3rv16573n 54ch3n 157, w3nn 31n3m 831m 71993n 4uff117, d455 31n3 74573 n1ch7 m3hr r1ch716 funX710n13r7, d4 Xrm31 0d3r 4nd3r3r dr3cX 51ch 4uf d3r 745747ur 31n n3u35 2uh4u53 635uch7 h483n. und j3d3r d3r m41 v3r5uch7 h47 31n X3y804rd 2u r31n163n w31, w13 4n57r3n63nd d45 531n X4nn. 1n d3n m31573n f113n 11367 d45 d4r4n, d455 m4n 31nf4ch n0ch n1ch7 d45 93rf3X73 64d637 63fund3n h47 und w3r 63n4u 50 31n 64d637 5uch7, d3r 501173 un83d1n67 m41 cy83r-c134n5882 4u59r0813r3n, d3nn d13 qu1375ch-63183 m4553 157 831 d3r 745747urr31n16un6 31n3 6r03 h11f3./ju571fy