Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
7y93 47 13457 3 13773r5 4nd w3 w111 61v3 y0u 4 1157 0f 5u6635710n5.
633X 5h1r75 c47360ry m41n 1m463
0n1y 47 637d161741: f41r 4nd 3c0-fr13nd1y 0r64n1c 73x71135 - f41r 633Xw34r

633X 5h1r75

h3r3, y0u'11 f1nd 5h1r75 4nd 4cc3550r135 f0r 633X5, 3.6. m3rch4nd153 5h1r75, 5h1r75 w17h funny 54y1n65 0n1y und3r574nd4813 f0r 633X5 4nd n3rd5 4nd much m0r3.

 

633X 5h1r75

h3r3, y0u'11 f1nd 5h1r75 4nd 4cc3550r135 f0r 633X5, 3.6. m3rch4nd153 5h1r75, 5h1r75 w17h funny 54y1n65 0n1y und3r574nd4813 f0r 633X5 4nd n3rd5 4nd much m0r3.

un53r3 633X 5h1r75 fr m3hr 633X 11f357y13 1m 411746


d13 23173n, 1n d3n3n m4n fr 531n 633X- und n3rd-d4531n d3nun213r7 wurd3, 51nd 2um 61cX 50 6u7 w13 v0r83r. 57477d3553n m4ch7 m4n X31n 63h31mn15 um d13 3163n3 1383n531n57311un6 (und 63n4u d45 157 35), d3nn 4uf d1353 0d3r 4nd3r3 w3153 8350nd3r5 2u 531n, 157 m3hr 3hr3 415 5ch4nd3. und d3r w317 2u v3rXnd3n, 4uf w31ch3 4r7 und w3153 m4n 51ch w4rum 2u d3n 3r1353n3n r31h3n d3r 633X5 und n3rd5 2h17, 63h7 4m 83573n m17 31n3m 4u55463Xrf7163n 7-5h1r7-59ruch. n1ch7 91um9 w17216, 50nd3rn c13v3r. X31n 63whn11ch35 m071v, 50nd3rn 31n3 59321311 4uf d1ch 2u7r3ff3nd3 4u55463. n1ch7 fr j3d3n 50f0r7 v3r57nd11ch, fr d3n 31n63w31h73n 483r um50 w1rX54m3r. 08 2u 3hr3n d3r 93r5n11ch3n 113811n6553r13, m17 m47h3m471X- 0d3r 1nf0rm471X3r-1n51d3rn 83drucX7 0d3r 415 231ch3n d35 9r073575. 7-5h1r75 51nd 50 w317 m3hr 415 nur 9r4X715ch3 083rXr93r83X131dun6, 513 51nd X0mmun1X4710n5f0rm und 4u5drucX v0n 1nd1v1du4115mu5.