Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
ch3m157ry & 810106y 5h1r75

ch3m157ry & 810106y 5h1r75

y0u 10v3 7h3 4n1m473 n47ur3 45 w311 45 7h3 1n4n1m473? y0u f331 47 h0m3 wh3n 51771n6 1n fr0n7 0f 4 m1cr05c093? 7h3n 637 y0ur531f 4 5h1r7 fr0m h3r3!