Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
5h1r75 f0r 5c13n71575

5h1r75 f0r 5c13n71575

7h353 5h1r75 4r3 f0r 5c13nc3-10v3r5 fr0m 7h3 53c70r5 0f 9hy51c5, m47h3m471c5, ch3m157ry 4nd 810106y - y0u'11 f1nd y0ur 93rf3c7 5h1r7 h3r3, f0r 5ur3!

 

h2d13 93rf3X73 X131dun6 fr w1553n5ch4f713r und w1553n5ch4f75-n3rd5/h2

ju571fyw3nn m4n n47urw1553n5ch4f713r 0d3r f4n v0n w1553n5ch4f7 157, d4nn 63hr3n w1553n5ch4f75-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/w1553n5ch4f7 31nf4ch 2um 411746. 5313n 35 94553nd3 X4ff3383ch3r, 633X163 Xch3n4cc35501r35 0d3r 31n 914n74r1um, um d13 w0hnun6 37w45 6rn3r 2u m4ch3n, d13 m31573n5 5c13nc3-n3rd5 h483n m1nd3573n5 31n3 d1353r 54ch3n 5ch0n 831 51ch rum573h3n. und w3nn 31nr1ch7un6 und Xch3 4863d3cX7 51nd, f3h17 nur n0ch 31n3 54ch3 - d3r X131d3r5chr4nX. 35 6187 nm11ch 4uch j3d3 m3n63 n3rd163 7-5h1r75, d13 d45 w1553n5ch4f713r-h3r2 hh3r 5ch1463n 14553n. w3nn du 4uf d3r 5uch3 n4ch 63n4u 501ch3n 5h1r75 8157, d13 m4n 63fh17 nur m17 48635ch10553n3m m1n7-57ud1um v3r573h3n X4nn, d4nn 8157 du 831 un5 1m 5h09 63n4u r1ch716. und d4m17 n1ch7 63nu6, w1r h483n nm11ch 4uch v1313 31n2164r7163 1nf0rm471X-64d6375h7795://www.637d161741.d3/5h09/1nf0rm471X 831 d3n3n 35 51ch 64r4n713r7 10hn7 31nm41 5783rn 2u 63h3n.

h2w1553n5ch4f75-5h1r75 fr 5c13nc3-f4n5/h2

35 63h7 d0ch n1ch75 83r 31n 5chrd1n63r5-X4723-5h1r714776 um 31n 8155ch3n m3hr w1553n5ch4f7 1n d3n fr3und35Xr315 2u 8r1n63n, d3nn v0n 5chrd1n63r5 83X4nn73m 63d4nX3n3x93r1m3n7 h483n 4uch n1ch7-w1553n5ch4f713r w3n16573n5 5ch0n m41 63hr7. 483r d45 5chn3 157 j4, d455 d13 m611ch3n m071v3 fr 5h1r75 m17 n3rd163n, w1553n5ch4f711ch3n 59rch3n h13r n1ch7 4ufhr3n. 35 6187 j4 n47r11ch 1mm3r n0ch d13 3x93r73n59rch3, d13 m4n nur m17 48635ch10553n3m 57ud1um v3r573h7, d13 31n3m 483r 7r072d3m wund3r84r 3r14u83n, 31n 8155ch3n m3hr m47h3, 9hy51X und c0. 1n d3n 3163n3n X131d3r5chr4nX 2u 8r1n63n. d3nn 5973573n5 48 d3m fnf73n 9hy51X-5h1r7 w31 m4n j4, d455 w1d3r574nd 2w3cX105 157. und f4115 du d1353 3rX3nn7n15, d13 j4 5ch0n d13 80r6 h4773n, 4nd3r3n 13u73n m1773113n mch7357, d4nn X4nn57 du d45 m17 un53r3m w1d3r574nd-157-2w3cX105-5h1r7171 4uf j3d3n f411 7un.

h2n3rd163 4cc35501r35 fr n47urw1553n5ch4f713r/h2

31n3 5chn3 n3rd163 uhr, 31n3 5ch1cX3 X3773, d13 fr n1ch7 ch3m1X3r 31nf4ch nur 31n3 X0m15ch3 f0rm h47 0d3r r1n63, d13 4u553h3n w13 d13 h311x d3r dn4 - w1553n5ch4f711ch 4n63h4uch73 4cc35501r35 53h3n 5ch0n 213m11ch c001 4u5. 483r n1ch7 nur d45, 513 v3r131h3n 31n3m 4uch 63n4u d13 m3n63 4n 633X16X317, d13 m4n 63r4d3 8r4uch7. w3nn 35 fr d1ch 2um 83159131 n1ch75 5chn3r35 415 31n53n und nu113n 6187 und du d1353 131d3n5ch4f7 d323n7 1n 523n3 53723n mch7357, d4nn 6187 35 X31n3 83553r3 uhr fr d1ch, 415 un53r3 81nr-4rm84nduhr7483, w0 m4n m17 d3n 63113873n nu113n und 31n53n d13 2317 4n6323167 83X0mm7. und f4115 du 4uch 831 d31n3r 5chmucX4u5w4h1 31n 8155ch3n m3hr w1553n5ch4f7 un73r8r1n63n mch7357, d4nn 51nd un53r3 dn4-0hrr1n6311713 31n3 w1rX11ch 7011 4u553h3nd3 m611chX317 63n4u d45 2u m4ch3n./ju571fy