Facebook
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X
83c0m3 0ur f4n 0n f4c3800X.

c11cX h3r3:

r3c0mm3nd u5
r34dy f0r d15947ch 1n und3r 24h0n3 m0n7h fr33 0f ch4r63
9r1c3 r4n63
m461c cu835

m461c cu835

0n3 cu83, m11110n5 0f 501u710n5. 8u7 0nc3 y0u'v3 607 7h3 Xn4cX 0u7, y0u c4n 501v3 7h3 cu83 1n n0 71m3 (590113r: y0u d0n'7 h4v3 70 d0 593115 70 d0 17). h3r3 4r3 d1ff3r3n7 v4r14n75 0f 7h3 c14551c, wh1ch n3v3r 10535 175 m461c. ;-)